Jaarverslag 2017

10.3.3 (vergunde) prostitutie

Sinds 1 januari 2016 kent de stad Groningen nog één raamprostitutiegebied, de Nieuwstad, met in totaal 40 panden en 95 ramen. Per 1 juni 2016 is ons nieuw lokaal prostitutiebeleid van kracht geworden. We kiezen voor maximale barrières tegen mensenhandel en uitbuiting. De minimumleeftijd voor prostituees is verhoogd van 18 naar 21 jaar, prostituees zijn verplicht een intakegesprek te hebben alvorens zij in Groningen mogen werken, exploitanten van prostitutiebedrijven moeten een bedrijfsplan overleggen en prostituees mogen maximaal 11 uur per etmaal werken. Verder is een strafbaarstelling voor klanten van niet-vergunde prostitutiebedrijven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. We hebben ook meer aandacht voor de mogelijkheden voor prostituees om “uit te stappen”, dit in samenhang met het streven om uiterlijk voorjaar 2019 de tippelzone te kunnen sluiten. Het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden gebeurt door de bestuurlijk toezichthouders van de gemeente in samenwerking en afstemming met de politie.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal bestuurlijke maatregelen in de vergunde prostitutie

10*

20

7

Aantal bestuurlijke maatregelen in de illegale prostitutie

10*

20

38

*betrof 7 maanden; nieuwe beleid van kracht met ingang van 1 juni 2016

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • We wilden een afname van de niet-vergunde en illegale prostitutie;
  • We wilden adequaat toezicht en handhaving van de vergunde branche en consequente toepassing van het handhavingsprotocol bij constatering van overtredingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben toezicht en handhaving van de vergunde branche en consequente toepassing van het handhavingsprotocol bij constatering van overtredingen in nauwe samenwerking met de politie uitgevoerd;
  • We hebben een meer gerichte inzet op de aanpak van illegale thuisprostitutie met behulp van Web-IQ opgezet;
  • We hebben op verzoek van hulpverlening de finale sluiting van de tippelzone gesteld op 31 maart 2019 en ervoor gezorgd dat alle betrokken dames beschikken over een plan op maat (uitstap-programma).

Conclusie

De invoering van het nieuwe beleid in de vergunde branche is goed verlopen. Er zijn door adequaat toezicht en handhaving minder overtredingen van de nieuwe vergunningsvoorwaarden geconstateerd dan verwacht en daardoor minder bestuurlijke maatregelen dan verwacht. In de niet-vergunde branche heeft ons toezicht geleid tot meer bestuursrechtelijk maatregelen.