Jaarverslag 2017

4.2.3 Interventies Veilig opgroeien

Ouders hebben in de opvoeding de eerste verantwoordelijkheid. Maar ook familieleden, leerkrachten, vrienden, buren en sportbegeleiders spelen een rol. Samen zorgen ze voor 'opvoedkracht'. Waar nodig en mogelijk bieden we ondersteuning. Dat doen we zo vroeg mogelijk waarbij het gezin en de jeugdige in het dagelijks leven centraal staan.

 

Hierbij werken wij aan preventie door zowel vroeg signalering te bevorderen als voorwaarden te creëren die bijdragen aan een positieve leefomgeving.

 

Daar waar onveilige situaties toch ontstaan plegen wij effectieve interventies in het kader van onze aanpak Kindermishandeling. Met ingang van 1 januari 2015 is met de transformatie van de jeugdhulp de verantwoordelijkheid voor de aanpak van kindermishandeling volledig op gemeentelijk niveau neergelegd. In onze stad heeft deze aanpak hoge prioriteit, want alle kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving. Tevens merken we hierbij op dat kindermishandeling hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengt, want slachtoffers doen een groter beroep op gezondheidszorg en hulpverlening en lopen een sterk verhoogd risico om later opnieuw slachtoffer of pleger te worden van huiselijk geweld. We willen met onze interventies de veiligheid voor kinderen borgen en kindermishandeling aanpakken.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

 2017

Aantal meldingen bij Veilig Thuis kindermishandeling (stad) *

773

>400

937

Aantal hermeldingen bij Veilig Thuis kindermishandeling (stad) *

57

-

124

Gemiddeld aantal op de wachtlijst Veilig Thuis

22

10

14

Aantal beschermingsonderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van kindermishandeling

132

<150

203

* Is inclusief de zorgmeldingen politie en hierin kunnen dus dubbelingen zitten (hetzelfde kind/gezin wordt vanuit meerdere 'kanten' gemeld.)
* Het aantal hermeldingen betreft unieke meldingen en kan dus niet worden afgezet tegen het aantal meldingen in de kolom daarboven, want daarin kunnen dubbelingen zitten. Het aantal hermeldingen dient afgezet te worden tegen het aantal unieke meldingen (ex. zorgmeldingen politie). In 2016 waren dat 243 en in 2017 259. Dat betekent dat in 2016 23% van de meldingen opnieuw werd gemeld en in 2017 is dat gestegen naar 47%. Dit geeft een indicatie van de herhaling van het geweld.  

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen er voor zorgen dat alle kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving. Daarvoor gaan we in 2017 de signalering en melding van kindermishandeling bevorderen en zorg dragen voor een effectieve aanpak wanneer kindermishandeling is geconstateerd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De Groninger gemeenten faciliteren gezamenlijk de wettelijke taken van Veilig Thuis Groningen en daarnaast een aantal bovenwettelijke taken, zoals de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod en het project intensief casemanagement (zie ook 4.2.4). Aan de betrokken kinderen als getuige van huiselijk geweld wordt expliciet aandacht besteed door kind-hulpverleners.

 

Op verzoek van de gemeenteraad is het beschikbare budget voor Aanpak kindermishandeling voor het overgrote deel ingezet ten behoeve van het Onderwijs als belangrijke signalerende partner. Als leidraad geldt de intentieverklaring 10 van Noord, die wij samen met de Groninger gemeenten hebben ondertekend. In dit kader hebben wij het afgelopen jaar verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder:

 • Het aanbieden van e-learning (Augeo) aan medewerkers van zowel gemeentelijke als maatschappelijke partners die te maken hebben met gezinnen en kinderen;
 • Het aanbieden van de Meldcode assistent (LVAK) aan contractpartners om hen te helpen met het opstellen en implementeren van een protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in hun organisatie;
 • Het geven van een workshop aan sportverenigingen gericht op signaleren van kindermishandeling;
 • Het lanceren van een Publiekscampagne: “wat doe je als je kindermishandeling vermoedt” bestaande uit posters, abri’s, spotjes met bekende Groningers, theezakjes, wijkactiviteiten en een fotohokje;
 • Het ontwikkelen en organiseren van netwerkbijeenkomsten voor het Onderwijs, WIJ Groningen en Veilig Thuis Groningen, met als doel de samenwerking tussen deze professionals te bevorderen;
 • In de week tegen Kindermishandeling (november) hebben wij in 3Noord verband een lezing georganiseerd met de Kinderombudsman Margrite Kalverboer;
 • Het bijdragen aan de opleiding Multifocus voor WIJ Groningen; het aanleren van een methode van systeembenadering voor gezinnen waarbij sprake is van geweld in afhankelijkheidsrelaties;
 • Het meedenken en bijdragen aan het inrichten van een Lectoraat Kindermishandeling aan de Hanzehogeschool voor de komende 4 jaar;
 • Het bijdragen aan de werving en aanstelling van de Jongerenombudsman;
 • Het faciliteren van en bijdragen aan het ambassadeursoverleg Kindermishandeling 3Noord, een informeel netwerk van bestuurders uit de 3 Noordelijke Provincies dat het thema kindermishandeling continu onder de aandacht brengt binnen gemeenten;
 • Het verder ontwikkelen en versterken van het GGSR-overleg (Gezinnen met geringe sociale redzaamheid). Een netwerk van verschillende maatschappelijke partners dat kennis deelt ter versterking/ verbetering van de ketensamenwerking als het gaat om kindermishandeling;
 • Het aansturen van het netwerk van aandacht-functionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling in Groningen met het doel om van elkaar te leren en kennis te delen.

Conclusie

We zien in de cijfers van Veilig Thuis een stijging van het aantal meldingen kindermishandeling. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal politiemeldingen kindermishandeling. Dit kan erop duiden dat kindermishandeling beter wordt gesignaleerd dan voorheen en dit is een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we echter ook een hoog (en gestegen) percentage hermeldingen. De precieze oorzaak hiervan vraagt een nadere analyse en we zullen de mogelijkheden hiertoe bespreken met alle betrokken partners.