Jaarverslag 2017

Deelprogramma 4.1: Sociaal klimaat

Inleiding

Binnen het deelprogramma Sociaal klimaat kijken we hoe we de ‘Civil Society’ kunnen vormgeven. We willen zelf- en samenredzaamheid bevorderen en ons richten op preventie. De maatschappelijke effecten die we willen bereiken met onze interventies zijn erop gericht dat onze bewoners tevreden zijn, het gevoel hebben regie te hebben over hun leven, te participeren, zich gezond te voelen en gelukkig te zijn.

 

Wij bevorderen de sociale basis in onze stad zowel met behulp van de WIJ-teams als door inzet op de basisvoorzieningen in de omgeving rondom de WIJ-teams. Investeren in de kracht van mensen begint met het in standhouden en versterken van de ‘sociale basis’, oftewel de basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk, inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen zich kunnen ontwikkelen, zelf problemen kunnen voorkomen en zo veel mogelijk zelf aanpakken.

 

Het is ook investeren in verschillende vormen van vrijwillige inzet: in mantelzorg voor familieleden, in vrijwillige zorg voor vrienden en bekenden, in initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties, en in buurthuizen-in-zelfbeheer die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Vrijwillige inzet verbindt mensen met elkaar en voegt iets toe aan het leven van alle betrokkenen. Maatschappelijke initiatieven spelen een bijzondere rol in het versterken van de sociale basis. Ze zijn gericht op het versterken van sociale verbanden en het vergroten van maatschappelijke participatie en burgerkracht. We verwelkomen en ondersteunen deze initiatieven

Beleidsvelden

  • Actief burgerschap en bewonersinitiatieven
  • Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken
  • Opvoedkracht
  • Diversiteit, integratie en emancipatie
  • Lokaal gezondheidsbeleid, infectieziektebestrijding en openbare gezondheidszorg
  • Doorontwikkeling WIJ-Groningen

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

2016

Begroting

2017

Behaald

2017

Tevredenheid bewoners over de sociale leefomgeving en sociale infrastructuur*

-

-

-

% bewoners dat vrijwilligerswerk doet:

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (weleens) vrijwilligerswerk te hebben gedaan

28%

-

-

% bewoners dat mantelzorg biedt:

% bewoners (>= 18 jaar) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (weleens) mantelzorg te hebben geboden

21%

-

-

Aantal burgerinitiatieven en ondernemersinitiatieven innovatie atelier

 

-

4 burgerinitiatieven en 48 ondernemersinitiatieven

% inwoners dat het gevoel heeft mee te doen aan de samenleving (zelfredzaamheid): **

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de wijze van meedoen aan de Groningse samenleving

80%

-

-

Aantal aanvragen voor (specialistische) ondersteuning en zorg.

 

-

Aantallen indicaties zie 4.2.2

% inwoners dat zich gediscrimineerd voelt: **

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) gediscrimineerd te hebben gevoeld

8%

-

-

% inwoners dat een beroep doet op specialistische ondersteuning en zorg.

 

-

Aantallen indicaties zie 4.2.2

% inwoners dat positief scoort op schaalscore zelfregie: **

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt het oneens te zijn met de stellingname ‘het gevoel te hebben weinig te kunnen doen om de belangrijke dingen in het leven te kunnen veranderen’

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt het eens te zijn met de stellingname ‘het gevoel te hebben (bijna) alles te kunnen doen waar men de zinnen op heeft gezet’

88%; 83%

-

-

% inwoners dat zegt zich belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren: **

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt zich (zeer) belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren door lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen

27%

-

-

% inwoners dat positief scoort op schaalscore eenzaamheid: **

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt het oneens te zijn met de stellingname ‘weinig mensen te kennen waarmee men echt kan praten’

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt het eens te zijn met de stellingname ‘voldoende mensen te kennen die men om hulp of advies kan vragen’

69%; 89%

-

-

% inwoners (≥ 18) dat zegt een goede gezondheid te ervaren:

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt een (zeer) goede gezondheid te ervaren

89%

-

-

% inwoners (jeugd < 18) dat zegt een goede gezondheid te ervaren***

-

-

-

% inwoners (≥ 18) dat zegt gelukkig te zijn: **

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt zich in de afgelopen 2 weken (zeer) gelukkig te hebben gevoeld

76%

-

-

Gemiddeld gevoel van geluk van jongeren in 2e en 4e klas op het voortgezet onderwijs ***

-

-

-

* niet meer beschikbaar, vraagstelling met betrekking tot sociale infrastructuur is specifieker en breder geworden (zie ook Begroting 2018);

** nieuwe indicator (=0-meting), navolgende peilmoment is in (najaar) 2018;

*** niet beschikbaar in dit peiljaar, 1x 4 jaar (bron GGD-jeugdgezondheidsenquête).