Jaarverslag 2017

Welzijn, gezondheid en zorg

Mede als gevolg van de decentralisaties hebben zich in 2017 een groot aantal ontwikkelingen voorgedaan op het sociaal domein en is in belangrijke mate voortgang geboekt op lopende thema's.

 

Zo hebben we in samenwerking met jeugdigen, ouders, scholen, kinderopvang, WIJ-Groningen en andere maatschappelijk partners een begin gemaakt met vorm en inhoud geven aan Positief opgroeien met als doel dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien in een stimulerende leefomgeving, waarin ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en actief te participeren.

 

Daarnaast is het nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld, inclusief de Healthy Ageing visie. Doelen zijn: gezonder oud worden en het inlopen van gezondheidsachterstanden. Gezondheid is hoger op de maatschappelijke agenda gekomen en wordt gezien als een sociale, fysieke en economische opgave.

 

Ook zijn de voorbereidingen in het kader van het verzelfstandigingsproces van WIJ Groningen afgerond, wat heeft geresulteerd in een per 2018 operationele Stichting WIJ Groningen. Alle elf WIJ-teams waren in 2017 volledig operationeel en hebben zich ingespannen om zo dicht als mogelijk bij inwoners, in hun specifieke leefsituaties, aan te sluiten.

 

Ten behoeve van inwoners die veelal met meervoudige, complexe problemen te maken hebben en aangewezen zijn op beschermd wonen, is een plan opgesteld die betrekking heeft op de wijze waarop gemeenten vanaf 2020 vorm en inhoud geven aan de uitvoering van Beschermd Wonen en Opvang.

 

Ten behoeve van jeugdigen is in RIGG-verband, gezamenlijk met 22 andere Groninger gemeenten, de jeugdhulp voor de periode 2018-2020 ingekocht.

 

Ten behoeve van de aanpak van huiselijk geweld hebben we geïnvesteerd in een betere signalering van kindermishandeling en in de verdere ontwikkeling van Veilig Thuis, dat geresulteerd heeft in een positief inspectierapport. Ook hebben we met het project intensief casemanagement en de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak ingezet op een duurzame beëindiging van het geweld bij ernstige casuïstiek.

 

Tot slot hebben we ruim voldaan aan de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. De maatschappelijke begeleiding voor deze groep vergunninghouders is geïntensiveerd en meer dan 300 mensen hebben een participatieverklaring ondertekend.