Jaarverslag 2017

4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken

Voor het welbevinden zijn sociale contacten in de eigen buurt van grote betekenis. Mensen kunnen hierdoor gemakkelijker samen activiteiten ondernemen, elkaar helpen en iets aan elkaar vragen. Wij hebben de overtuiging dat veel mensen iets voor een ander willen doen. Wij vinden het belangrijk dat mensen daarvoor gewaardeerd en gezien worden. Daarnaast moeten mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen op adequate faciliteiten en (professionele) ondersteuning. Die worden geboden door verschillende (gesubsidieerde) instellingen en in de (wijk)accommodaties.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)*

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

 2017

Schaalscore: sociale samenhang in de buurt

6,1

-

-

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt zich (mede) verantwoordelijk te voelen voor (de leefbaarheid van) de eigen buurt

86%

-

-

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt bereid te zijn een buurtgenoot te helpen in geval van ziekte of een beperking

94%

-

-

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt zich in de afgelopen 12 maanden (weleens) actief te hebben ingezet voor de eigen woonbuurt

23%

-

-

* indicatoren allen afkomstig uit de bevolkingsenquête (OIS, 2016); 1x per 2 jaar gemeten

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden bereiken dat de inwoners van de Groninger wijken en dorpen met plezier wonen en leven. Dit geldt ook voor mensen met een hoge leeftijd, een beperking of een niet- Nederlandse achtergrond. In wijken bruist het van activiteiten die door en voor en met bewoners worden georganiseerd. Ieder draagt naar vermogen een steentje bij en dat geeft een gevoel van saamhorigheid, erbij te horen en thuis te zijn. De nadruk ligt op de ontwikkeling van preventieve individuele en collectieve activiteiten. Daarnaast willen we de hierboven genoemde verbinding met en de aansluiting van de formele beroepsmatige zorg op de informele zorg verder versterken. Vrijwilligers en mantelzorgers voelen zich (h)erkend en gewaardeerd. De informele zorg is de basis waar de formele zorg zich bij aansluit en aanpast.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De volgende opsomming is niet uitputtend:

  • Het bevorderen van sociale samenhang, samenredzaamheid en leefbaarheid in de wijken is een belangrijk doel van de gebiedsgerichte aanpak. Binnen deze aanpak hebben we de ontwikkeling en uitrol van de WIJ teams verder vormgegeven. Dit heeft geleid tot een set afspraken met WIJ waarin het collectieve preventieve werken één van de speerpunten is. Daarnaast hebben we aandacht voor de verbinding met en aansluiting van de beroepsmatige zorg op de informele zorg (mantelzorgers en vrijwillige inzet) door de functie WIJ-werker informele zorg verder vorm te geven. Deze verbindende opdracht ligt zowel bij WIJ als bij Humanitas en MJD;
  • We ondersteunen bewonersinitiatieven gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en samenredzaamheid van de eigen woonomgeving. Mooie voorbeelden zijn De Opstap, logeerhuis voor respijt en herstel of de hulpexpress Beijum;
  • We subsidiëren de ondersteuning van vrijwilligersprojecten op het gebied van eenzaamheid (Coalitie Erbij), opgroeien, opvoeden, thuisadministratie, verlies, mantelzorgondersteuning, maatschappelijke ondersteuning, detentie, klussendiensten, netwerkversterking. Dit wordt uitgevoerd door Humanitas als vrijwilligersorganisatie;
  • We subsidiëren LINK 050 de vrijwilligerszaak die onder andere een vrijwilligersvacaturebank onderhoudt,
  • We subsidiëren Wehelpen, een matchingsite tussen hulpvragen en hulpaanbod;
  • We subsidiëren de MJD voor de ondersteuning van een aantal vrijwilligersprojecten;
  • We subsidiëren de buurthuizen/ accommodaties;
  • We subsidiëren een aantal vrijwilligersprojecten geïnitieerd door particuliere kleine stichtingen zoals De Opstap, logeerhuis voor respijt en herstel, Stichting Queri poezenopvang bij mensen die zich eenzaam voelen, Stichting Odensehuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers, Stichting Kas Vital vrijwilligers die mensen helpen die geen aansluiting (meer) vinden bij de reguliere beroepsmatige hulpverlening, Van harte Resto (samen koken en eten);
  • We faciliteren verbinding tussen jongeren en Stadjers via WIJS (wijkinzet door jongeren en studenten) en Jimmy's.

 

Eén op de drie Nederlanders levert in meer of mindere mate mantelzorg. De meeste mantelzorgers helpen eens in de week bij taken die ze van tevoren afgesproken hebben. Maar een grote groep inwoners neemt veel en veelvuldig mantelzorgtaken op zich. De rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen die zorg nodig hebben wordt in het kader van de drie decentralisaties groter en belangrijker. Daarom stimuleren we dat mantelzorgers deze rol op een gezonde manier kunnen vervullen. We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en uitvallen. In dat kader subsidiëren we Humanitas voor de uitvoering van het gemeentelijke mantelzorgbeleid door de inzet van wijkwerkers mantelzorg laagdrempelig in de wijken, de uitgifte van de mantelzorgkaart, het organiseren van activiteiten en cursussen voor mantelzorgers, de viering van de dag van de mantelzorg en het vormgeven van het steunpunt mantelzorg als expertisecentrum.

Conclusie

Er is veel bedrijvigheid als het gaat om het bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid. Veel inwoners doen iets voor een ander of zijn maatschappelijk actief. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen op adequate faciliteiten, waardering en (professionele) ondersteuning op maat.  Het beleidsterrein laat veel variatie zien en een breed scala aan mogelijkheden als het gaat om de grootte van de initiatieven, de achterliggende (levens)overtuiging, de inhoud en de activiteiten. Dat biedt mogelijkheden en kansen voor iedereen. We continueren het beleid.