Jaarverslag 2017

4.1.4 Diversiteit, integratie en emancipatie

We zijn ervan overtuigd dat diversiteit onze stad sterker, creatiever en innovatiever maakt. We willen dat iedereen in Groningen, ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid of andere oorzaken, dezelfde kansen krijgt om actief aan onze samenleving mee te doen. Kwetsbare etnische en culturele groepen ondersteunen we met specifiek beleid. We willen dat iedereen in Groningen zich thuis voelt: een stad waar al die verschillende mensen de stad sterker en aantrekkelijker maken. Daarvoor subsidiëren wij cursussen, activiteiten en projecten van maatschappelijke organisaties.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal samenwerkingspartners die aan de diversiteitsagenda werken

 

10

10

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt zich in de afgelopen 12 maanden (weleens) gediscrimineerd te hebben gevoeld op grond van culturele achtergrond, geslacht, geloof of seksuele geaardheid

resp. 2%, 1%, 1%, 1%*

-

-

* ongeveer 8% van de bewoners (>=18 jaar) gaf aan zich in de afgelopen 12 maanden (weleens) gediscrimineerd te hebben gevoeld (zie ook indicator bij deelprogramma 4.1). Bij de vervolgvraag naar de grond van discriminatie waren meerdere antwoorden mogelijk (de som van deze antwoordresultaten is daarmee hoger dan 8%), ongeveer de helft van de antwoordresultaten had betrekking op (één van) de hier geformuleerde grondslagen (zo werden bijvoorbeeld ook leeftijd, inkomen, het niet hebben van werk en het hebben van een ziekte of beperking aangehaald).

Wat wilden we bereiken in 2017?

De diversiteitscampagne is gestart in de nazomer van 2016 en is 2017 met verschillende activiteiten vervolgd. Met de Diversiteitsagenda en de diversiteitscampagne verbinden we verschillende bevolkingsgroepen in Groningen met elkaar. De deelnemers hebben activiteiten op elkaar afgestemd en ontwikkelden samen nieuwe activiteiten.

 

We hebben projecten en activiteiten gefaciliteerd die de thema's van de diversiteitsagenda aan de orde stelden, een uitwerking van de thema's waren en ze verder tot ontwikkeling konden brengen. We hebben door middel van diversiteitscafés stedelijke netwerken versterkt en de thema's van de agenda onder de aandacht gebracht. Met behulp van het activiteitenbudget zijn er activiteiten georganiseerd die de doelen van het emancipatie- en integratiebeleid hebben gerealiseerd. De werkwijze om tot meer verbindende activiteiten te komen is het afgelopen jaar verder ontwikkeld en we hebben voorbereidingen getroffen om het budget integratie en emancipatie te ontschotten.

We organiseerden Diversity Day dit jaar op de Vismarkt, ondersteunden de regenboogweek en de activiteiten van het platform voor religie en samenleving.

 

In 2017 ontvingen wij van het Rijk 20 duizend euro voor het uitvoeren van de meerjarenprogramma's van het COC Groningen-Drenthe en het Platform LGBT Groningen. Doel van deze programma's was om de sociale acceptatie van LHBTI-stadjers te bevorderen en de zichtbaarheid van de LHBT-gemeenschap te vergroten. Inmiddels is duidelijk dat deze zogenaamde regenbooggelden ook in 2018 beschikbaar komen.

 

We zetten ons in om actieve verbindingen tussen vergunninghouders en de Groningse samenleving tot stand te brengen. Ook plegen we inzet op het verhogen van het taalniveau van vergunninghouders.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In samenwerking met het Discriminatie Meldpunt Groningen, politie-eenheid Noord-Nederland en het COC Groningen en Drenthe ontwikkelden wij een protocol discriminatie en geweld tegen LHBTI's in de stad om de aangifte- en meldingsbereidheid te vergroten;
  • In het kader van Shelter City Groningen programma ontvingen wij voor een periode van drie maanden twee mensenrechtenverdedigers uit Rusland en Ethiopië;
  • Het stedelijk netwerk is versterkt met vertegenwoordigers uit de Wij-teams en een aantal nieuwe organisaties, waaronder Stichting Femina, Groningen verwelkomt en de GGD. Vanuit het netwerk is de focus in 2017 gelegd op de thema's onderwijs en werk;
  • Mannen emancipatie is door middel van een seminar over het thema 'betrokken vaderschap' in Groningen op de kaart gezet;
  • De resultaten van het werken met de diversiteitsagenda is in het begin van het jaar besproken met sleutelfiguren en relevante partners. De koers is ongewijzigd gericht op de 9 thema's die belangrijk zijn voor het bewerkstelligen van de kracht van diversiteit;
  • De campagne 'Dat is Groningen' is in juni gestart en heeft tot doel de sterke sociale kanten van de stad te belichten en initiatieven en activiteiten te ondersteunen met interviews, bijdrages van correspondenten en reportages. De respons op de campagne lijkt na een half jaar werken positief en werkt verbindend naar verschillende bewoners in de stad;
  • We hebben de wijzigingen van de inzet van het subsidiebudget 'emancipatie en integratie' voor activiteiten in gang gezet in afstemming met de spelers in het veld. Hierdoor kunnen we in de toekomst nieuwe werkwijzen adequater ondersteunen.

Conclusie

We hebben in 2017 het netwerk voor de diversiteitsagenda verbreed en verstevigd en het gewenste aantal nieuwe partners erbij kunnen betrekken. De weg die we ingeslagen zijn met de Diversiteitsagenda begint zijn vruchten af te werpen door middel van nieuwe samenwerken en verbindingen en deze lijn sluit goed aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de energie die er op dit gebied is in de samenleving.