Jaarverslag 2017

4.1.3 Opvoedkracht

We zetten ons samen met jeugdigen, ouders, scholen, kinderopvang, WIJ-Groningen en andere maatschappelijk partners actief in om invulling te geven aan de beweging Positief opgroeien. Het streven van deze beweging is dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien in een stimulerende leefomgeving, waarin ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en actief te participeren.

 

Door op integrale wijze samen te werken met alle betrokkenen – op de eerste plaats met jeugdigen en ouders als eerstverantwoordelijke – willen we de sociaalpedagogische netwerken in de directe leefwereld van jeugdigen (en ouders), waaronder het onderwijs en de kinderopvang, versterken en daarmee hun mogelijkheden op een positieve ontwikkeling vergroten.

 

Daarnaast bieden we waar nodig, bij voorkeur in de leefwereld van de jeugdigen en bij voorkeur preventief, ondersteuning in gezinnen, de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs aan kwetsbare jeugdigen (en ouders) voor wie gezondheid, veiligheid, talentontwikkeling en participatie niet vanzelfsprekend zijn.

 

Voor jeugdigen die dreigen te ontsporen, overlast veroorzaken of criminele activiteiten ontplooien ontwikkelen we een integrale benadering waarbij meerdere partners op het terrein van veiligheid, preventie en jeugdhulp samen optrekken. Deze aanpak betreft, naast het stellen van grenzen en het opleggen van (taak)straffen, ook het bieden van (preventieve) ondersteuning ter bevordering van het perspectief op onderwijs of werk. Het betrekken van ouders bij de aanpak is een belangrijk onderdeel.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal samenwerkingsprojecten van de WIJ-teams ter versterking van de opvoedkracht (onder andere met scholen)

-

-

-

Aantal meldingen bij Veilig Thuis kindermishandeling*

 

 

Zie 4.2.3*

* Deze indicator is terug te vinden in deelprogramma 4.2 Passende ondersteuning en Zorg, paragraaf 4.2.3 Interventies veilig opgroeien.

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden samen met onze bij jeugd betrokken sociale partners verder vormgeven aan integraal preventief jeugdbeleid – de z.g. beweging Positief opgroeien – met als streefdoel dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien in een stimulerende leefomgeving, waarin ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en actief te participeren. Om dit te bereiken wilden we:

  • De sociaalpedagogische netwerken in de directe leefwereld van jeugdigen, waaronder het onderwijs en de kinderopvang, versterken;
  • Passende individuele en collectieve (preventieve)ondersteuning - bij voorkeur in de eigen leefwereld van de jeugdigen - bieden aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen voor wie gezondheid, veiligheid, talentontwikkeling en participatie niet vanzelfsprekend zijn;
  • Een integrale aanpak veiligheid, preventie en jeugdhulp voor risicojongeren en problematische jeugdgroepen ontwikkelen en uitvoeren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In drie wijken (SPT, Lewenborg en de Wijert) zijn we in samenwerking met WIJ-Groningen, JGZ, onderwijs, kinderopvang en andere sociale partners aan de slag gegaan met het versterken van de (pedagogische netwerken) in de wijk en met het beter op elkaar en op de vraag van jeugdigen en ouders aan laten sluiten van (bestaande) preventieve voorzieningen en activiteiten met als doel om de mogelijkheden voor jeugdigen op een positieve ontwikkeling te vergroten. De inzet van methodieken als de Vreedzame wijk en Groningen-fit worden steeds meer gezamenlijk opgepakt en geïntegreerd in een integrale wijkgerichte benadering van jeugdigen. De Hanzehogeschool ondersteunt deze ontwikkeling in de wijk door het bieden van begeleiding en onderzoek.

 

We stellen de eigen kracht en het perspectief van jeugdigen (en ouders) centraal binnen Positief Opgroeien.  Het instellen van een jongerenombudsman - aangesteld om jeugdigen (0-18 jaar) en hun ouders een herkenbaar aanspreekpunt te bieden waar ze uiting kunnen geven aan hun ideeën, wensen en kansen - en het aanstellen van een Kinderburgemeester en het oprichten van een Raad van kinderen dragen hier aan bij. Ook Jimmy's en Backbone bieden jeugdigen een plek om niet alleen ondersteuning te vinden maar ook hun talenten te ontwikkelen en hun eigen kracht te (her)ontdekken door samen met andere jongeren initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.

 

We bieden jeugdigen al jarenlang mogelijkheden om hun talenten op het terrein van sport, cultuur, natuur en duurzaamheid, techniek en ICT te ontwikkelen door het subsidiëren van uiteenlopende activiteiten op deze terreinen zoals Bslim, het Natuur- en duurzaamheidscentrum, Scouting, Cultuureducatie met kwaliteit, Urban House, Santelli en de Jonge Onderzoekers (techniekeducatie).

 

We zetten in op een gezonde leefstijl met Groningen Fit, Bslim, het zwemvangnet en vele andere activiteiten en met voorlichtingscampagnes over gezonde voeding, bewegen, alcohol, drugsgebruik en dergelijke.

 

In het kader van veiligheid implementeren we de nieuwe methodiek Plus-Min-Mee bij de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen. Bij de preventieve aanpak van risicojongeren werken een groot aantal partijen samen aan het weer op het 'rechte pad' brengen en houden van deze jongeren. In het kader van voorkomen en tijdig signaleren van kindermishandeling zijn we blijven inzetten op het hanteren van de meldcode, de kind-check en het benoemen van aandacht-functionarissen in het onderwijs.

Conclusie

De beweging Positief Opgroeien zal de duurzame basis gaan vormen voor de wijze waarop wij ons (preventieve) jeugdbeleid ten aanzien van jeugdigen vormgeven in de stad. De verwachting is dat door deze bundeling van beleidskaders en maatregelen en door versteviging van het gebiedsnetwerk het maatschappelijk effect en de resultaten van onze preventieve inzet gericht op jeugd groter zullen zijn. Om inzicht te hebben in het maatschappelijk effect van onze gezamenlijke inspanning in het kader van Positief opgroeien zullen we de maatschappelijke effecten monitoren. Meer stroomlijning en continuïteit in de financiering vormen voorwaarden, evenals nauwe samenwerking en afstemming met WIJ-Groningen.