Jaarverslag 2017

4.1.1 Actief burgerschap en bewonersinitiatieven

We stimuleren actief burgerschap en bieden faciliteiten aan burgers die verantwoordelijkheid willen nemen voor elkaar en hun omgeving. Mensen zijn in hun wijk of buurt beter in staat kansen te benutten of oplossingen aan te dragen voor problemen die zij ervaren. Niet meer de vraag "wie lost dit voor mij op" maar "wat kan ik daaraan bijdragen?". Dat kan door verbindingen te leggen met wijkbewoners onderling, met scholen, verenigingen, welzijnswerk, zorg, met ondernemers en de overheid. We willen ons als gemeente verbinden met burgerkracht.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen de "beweging" van actief burgerschap voeden en faciliteren zodat zij zich verder uit kan breiden en het aantal actieve burgers en burgerinitiatieven toeneemt en het een bruisende energieke beweging wordt. In het gebiedsgerichte werken stimuleren we dat bewoners samen aan de slag gaan met het benutten van kansen en het oplossen van problemen die zij in hun leefomgeving signaleren of ervaren. We willen daarbij als overheid een betrouwbare samenwerkingspartner zijn die meedenkt en faciliteert.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We organiseerden innovatie ateliers waarin we bewoners en ondernemers hebben opgeroepen om met initiatieven te komen die de stad een socialer en vitaler maken. We hebben vanuit het innovatie atelier de volgende nieuwe burgerinitiatieven gehonoreerd:

  • Verbindende verhalen; een burgerinitiatief dat ontmoeting, dialoog en verbinding wil stimuleren rond een conflict dat zich afspeelt of afgespeeld heeft;
  • Jong & oud gaan samen wonen; verbinding maken tussen oudere en rustige studenten die behoefte hebben aan een veilige sociale woonplek;
  • Aanloopgezinnen; op zoek naar aanloopgezinnen voor jonge vluchtelingen;
  • Een instrument om vluchtelingen wegwijs te maken in de gezondheidszorg
  • Wijkcoöperatie De Goeie Buurt.

 

De sociale ondernemers challenge leverde meer dan 100 ideeën op. Dit leidde tot 48 plannen. 31 initiatieven hebben op basis van criteria een financiële bijdrage ontvangen. De prijswinnaars waren:

  • Waterrijk Pioniers met 'waste no wasteland'; initiatiefgericht op het inblazen van nieuw leven in ongebruikte terreinen en bouwputten. Gedacht kan worden aan ontmoetingsplekken of outdoor fitness initiatieven;
  • Fietsvriend Fred van Stichting Goed Bezig; initiatief gericht op het onderhouden en repareren van fietsen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om deze afstand te verkleinen;
  • Werkpodium Kraack met 'de bedrijfskantine op bakfietswielen'; een lunchservice voor bedrijven, om het contact tussen bedrijven te stimuleren.

 

Ook vanuit de gebiedsteams hebben we wijkbewoners en organisaties uitgenodigd om initiatieven te ontplooien die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de wijk. Dit heeft tot veel reacties geleid. Veel initiatieven zijn in cofinanciering met budget van beleid en de gebiedsteams gefinancierd.

Conclusie

We zien mooie ontwikkelingen, de "'beweging"' van burgerinitiatieven groeit, steeds meer inwoners nemen initiatieven en/of sluiten zich hierbij aan. We continueren de gebiedsgerichte aanpak en organiseren in 2018 opnieuw innovatie ateliers.