Jaarverslag 2017

4.1.6 Doorontwikkeling WIJ-Groningen

WIJ Groningen vormt het hart van het nieuwe gemeentelijke stelsel in het sociaal domein. Hiermee geven wij uitvoering aan een groot aantal gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aanvullend bekijken we welke taken vanuit de Participatiewet kunnen worden uitgevoerd vanuit de WIJ-teams.

 

Wij vinden de basisvoorzieningen in onze wijken rondom Wij Groningen daarnaast van even groot belang. Wij richten onze inzet daarom eveneens op het ondersteunen en versterken van deze basisvoorzieningen. Investeren in de kracht van mensen begint met het in standhouden en versterken van de ‘sociale basis’, oftewel de basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk & inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen zich kunnen ontwikkelen, zelf problemen kunnen voorkomen en zo veel mogelijk zelf aanpakken. Het is ook investeren in verschillende vormen van vrijwillige inzet: in mantelzorg voor familieleden, in vrijwillige zorg voor vrienden en bekenden, in initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties, en in buurthuizen-in-zelfbeheer die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Vrijwillige inzet en maatschappelijke initiatieven verbinden mensen met elkaar en voegen iets toe aan het leven van alle betrokkenen.

 

In dat kader doen we onderzoek naar de ervaringen van inwoners naar aanleiding van hun contacten met de WIJ-teams. Hiervoor gebruiken we onder andere de onderstaande indicatoren. Het is daarbij van belang te vermelden dat de relatief lage percentages met betrekking tot ‘tevredenheid’ niet automatisch inhouden dat de overige respondenten niet tevreden waren. Een in verhouding betrekkelijk groot aantal respondenten heeft de vragen met betrekking tot tevredenheid met ‘neutraal’ of ‘weet niet’ beantwoord, of heeft in zijn geheel niet geantwoord.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

% inwoners dat zegt bekend te zijn met de (toegang via) de WIJ-teams*

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt (weleens) gehoord te hebben van WIJ-Groningen;

% bewoner (>=18 jaar) dat zegt (goed) bekend te zijn met de dienstverlening van WIJ-Groningen

55%;

18%**

-

68%;

17%**

% inwoners dat zegt gebruik te maken van de (toegang via) de WIJ-teams*

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (weleens) contact te hebben gehad met WIJ-Groningen

14%

-

17%

% inwoners dat zegt tevreden te zijn over de toegankelijkheid van de WIJ-teams*

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt te weten waar te moeten zijn met een hulpvraag

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt het gemakkelijk te vinden om bij WIJ-Groningen naar binnen te lopen

63%***;

58%***

-

59%***;

51%***

% inwoners dat zegt tevreden te zijn over het functioneren van de WIJ-teams*

% bewoners (>=18 jaar)dat zegt dat de geboden ondersteuning past bij de hulpvraag

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt dat de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed is

55%***;

51%***

-

45%***;

44%***

 

 

1)

Aantal signalen dat bij de WIJ-teams is ingediend:

Aantal geregistreerde binnengekomen ondersteuningsvragen bij (de Toegang van) WIJ-Groningen

-

-

13.681****

*Het betreft hier indicatoren die in de Begroting 2017 als nieuw voorgestelde en nog nader uit te werken indicatoren zijn opgevoerd. De uitwerking hiervan heeft in het najaar van 2016 plaatsgevonden, wat resulteerde in redactionele wijzigingen en/of opsplitsingen in meerdere indicatoren. Deze zijn gebruikt in de Begroting 2018. Een eerste nulmeting (over 2016) heeft in november 2016 plaatsgevonden. In november 2017 heeft een 2e meting plaatsgevonden, waarvan de uitkomsten hier in de Rekening 2017 voor een eerste maal kunnen worden opgenomen;

**Op basis van het aandeel bewoners (>=18 jaar) dat (weleens) gehoord heeft van WIJ-Groningen;

***Op basis van het aandeel bewoners (>=18 jaar) dat (weleens) contact heeft gehad met WIJ-Groningen;

**** het betreft hier niet unieke personen.

1) De tevredenheidscijfers met betrekking tot de kwaliteit en de passendheid van de ondersteuning (van respectievelijk 45% en 44%) betekenen niet dat de overige respondenten ontevreden zijn. De ‘(helemaal) niet mee eens’-scores op de beide indicatoren betreffen respectievelijk 22% en 13%. Daarnaast heeft een relatief groot deel van de respondenten (35%) geantwoord met ‘neutraal’ of ‘weet niet’. Aanvullend constateren we qua tevredenheid een onderscheid tussen typen ondersteuning die inwoners hebben ontvangen. Ter illustratie, inwoners die door WIJ geholpen zijn met een initiatief, of meerdere keren een gesprek met WIJ hebben gevoerd, beoordelen de kwaliteit van de ondersteuning tussen de 70 en 80 procent.

 

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

De WIJ-teams werken aan:

 • Een laagdrempelige integrale ingang in de wijk voor wijkbewoners met vragen en aanbod op het gemeentelijk sociaal domein;
 • Een zo doeltreffend mogelijke ondersteuning te organiseren voor wijkbewoners die ondersteuningsbehoefte hebben gericht op het behouden dan wel versterken van hun zelfredzaamheid, het kunnen meedoen in de samenleving en het kunnen bieden van voldoende ontwikkelingskansen voor hun kinderen;
 • De ondersteuning doelmatig te organiseren, waarbij per saldo de zorgconsumptie en bijbehorende zorg-/ondersteuningskosten in het gebied afnemen;
 • Het bewerkstelligen van een toename van de tevredenheid van wijkbewoners over de kwaliteit en wijze van ondersteuning;
 • Het faciliteren van vernieuwende initiatieven gericht op het versterken van de sociale netwerken van inwoners en de maatschappelijke participatie van inwoners te vergroten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het proces om te komen tot een verzelfstandiging van WIJ Groningen. Dit proces had als doel dat WIJ Groningen in 2018, in de vorm van een stichting, 'op eigen benen staat'. Dit proces is succesvol afgerond. In 2017 is de stichting opgericht, hebben zich het bestuur en de directie gevormd en zijn de statuten vastgesteld. Daarnaast is met een omvangrijke operatie de overdracht van medewerkers, vanuit een groot aantal organisaties, naar Stichting WIJ Groningen tot stand gekomen. Als gevolg van dit proces is de stichting eind 2017 bemenst en toegerust op de uit te voeren activiteiten;
 • De beoogde resultaten die Stichting WIJ Groningen zal moeten realiseren zijn vastgelegd in uitvoeringsovereenkomst die in 2017 tot stand is gebracht. Dit heeft plaatsgevonden in een interactief proces tussen gemeente, WIJ Groningen, zorgaanbieders, andere maatschappelijke partners en inwoners. In de overeenkomst wordt onder andere het belang van laagdrempeligheid, klanttevredenheid en doeltreffendheid in het werk, benadrukt;
 • De bekendheid en het contact met WIJ Groningen is in 2017 toegenomen, onder inwoners. Een belangrijke verklaring komt voort uit het gegeven dat WIJ Groningen gedurende 2016 nog volop in opbouw en ontwikkeling was. In niet elke wijk was gedurende geheel 2016 een WIJ-team actief, in tegenstelling tot 2017. We verwachten dat de stijgende trend met betrekking tot de bekendheid met WIJ Groningen zich voortzet;
 • Er is hard gewerkt aan het invullen van de samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit heeft geresulteerd in een aantal samenwerkingsafspraken, gericht op het gezamenlijk bereiken van doelen voor ouders en jeugdigen.

Conclusie

In 2017 heeft WIJ Groningen een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Naast de inhoudelijke doorontwikkeling, welke is uitgemond in een gedragen uitvoeringsovereenkomst, heeft 2017 vooral in het teken gestaan van de verzelfstandiging van WIJ Groningen. Alle voorbereidingen hiertoe zijn uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in een goed geëquipeerde stichting, eind 2017, waar:

 • Honderden medewerkers van WIJ Groningen bij in dienst zijn getreden;
 • Een toegerust bestuur/directie/management operationeel is en bovenal;
 • Op volledige sterkte in de wijk wordt gewerkt aan de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en onderdelen van de Participatiewet.