Jaarverslag 2017

Welzijn, gezondheid en zorg

Bijdrage(n) verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Beschermd Wonen

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Geen.

Relevante beleidsinformatie

Middels deze samenwerkingsovereenkomst is de gemeente Groningen gemandateerd taken uit te voeren op het terrein van Beschermd wonen en Opvang namens de overige 22 gemeenten in de provincie Groningen.

 

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Verwijs naar hierna relevante beleidsinformatie.

Relevante beleidsinformatie

 

Het openbaar belang betreft de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking.

 

Op 9 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de GR PG&Z het koersdocument ‘Publieke Gezondheid in de regio Groningen; ontwikkelperspectief 2017-2020’ vastgesteld. In het Koersdocument wordt de ontwikkeling van de GGD de komende jaren weergegeven. Uitgangspunt is transformatie van de dienstverlening in combinatie met de mogelijkheid dat we als gemeente jaarlijks de keuze hebben om taken die niet verplicht bij de GGD zijn belegd, wel of niet door de GGD te laten uitvoeren of elders te beleggen. Daarnaast kunnen we met een jaarlijks af te sluiten dienstverleningsovereenkomst (DVO) de verhouding tussen de gemeente (opdrachtgever) en de GGD (opdrachtnemer) opnieuw vormgeven. Met de DVO kunnen we specifieke afspraken maken binnen de producten over de uitvoering ervan in onze gemeente. Op deze manier kunnen we als gemeente meer regie nemen en vindt optimale aansluiting plaats van de taken op het gebied van publieke gezondheid bij ons lokale sociale domein (WIJ). Ook maken we op deze manier meer gebruik van de expertise van de GGD om onze doelen op het gebied van Healthy Ageing/ gezondheidsbeleid 2018-2021 realiseren. Eind 2017 was de dienstverleningsovereenkomst voor 2018 gereed. Naar aanleiding van het koersdocument is in de raad op 29/11 formeel de GR aangepast.

 

In het Koersdocument wordt ook gesteld dat uit oogpunt van governance een meer zelfstandige positionering van GGD Groningen (thans nog onderdeel van de gemeente Groningen) aanbeveling verdient. In opdracht van het AB PG&Z heeft bureau Lysias in 2017 onderzoek gedaan naar vijf positioneringsvarianten, vanuit de aspecten governance/bestuurlijk, organisatie, bedrijfsvoering en financiën. In 2018 vindt besluitvorming plaats over de positionering van de GGD.

 

Een eventueel risico is de mogelijkheid van het oplopen van vertraging door onder andere de vervlechting van de GGD met de gemeente Groningen, complex BTW-vraagstuk en financieel lastige positie VGR. De situatie waar ook rekening gehouden mee moet worden is het feit dat er in andere gemeenten in maart 2018 verkiezingen plaatsvinden waardoor zij vanaf februari geen zware, inhoudelijke kwesties meer behandelen