Jaarverslag 2017

Deelprogramma 4.2: Passende ondersteuning en zorg

Inleiding

In het deelprogramma passende ondersteuning en zorg verlenen we (al dan niet tijdelijk) passende ondersteuning en zorg, zodat ieder naar vermogen kan participeren. De maatschappelijke effecten die we willen bereiken met onze interventies zijn erop gericht dat onze bewoners tevreden zijn, het gevoel hebben dat ze kunnen participeren ofwel weer in staat zijn hun regie te hebben over hun leven ofwel dat hun persoonlijke situatie stabiliseert.

Beleidsvelden

  • Ondersteuningsstructuur WIJ-Groningen
  • Individuele maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en jeugdbescherming
  • Interventies Veilig opgroeien
  • Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld
  • Vluchtelingen en asielzoekers

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

2016

Beoogd 2017

Behaald

2017

Aantal cliënten met 'basisondersteuning' met** een hogere of gestabiliseerde zelfredzaamheid

-

-

-

Aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt*

59

-

54

* Dit betreft het aantal machtigingen tot uhp bij JB Noord

** Deze indicator is gewijzigd in methodische opzet en nog niet volledig geoperationaliseerd. Ook is de wijze van registreren niet gelijktijdig in alle WIJ-teams doorgevoerd, waardoor representatieve resultaten nog niet geleverd kunnen worden.

 

 

 

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 

2014

2015

2016

2017

Aantal cliënten met een maatwerk- arrangement WMO per 1.000 inwoners

-

-

-

67

% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar, met en zonder verblijf)

-

12,6

12,1

12,5

(10,8 zonder verblijf en 1,7 met verblijf)

% jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

-

1,5

1,4

1,3

% jongeren (van 12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering

-

0,6

0,6

0,5

% jongeren (12 t/m 21-jarigen) met een delict voor de rechter

2

1,15

-

-