Jaarverslag 2017

4.2.1 Ondersteuningsstructuur WIJ-Groningen

In het voorlopige model voor de WIJ-teams is een aantal kernfuncties onderscheiden. Deze hebben betrekking op de twee hoofdtaken van de WIJ-teams: individuele ondersteuning en een collectieve, preventieve aanpak. Binnen beide hoofdtaken wordt vraaggericht gewerkt.

 

De WIJ-teams werken aan de volgende doelen:

 • Iedereen doet mee naar vermogen, ongeacht eventuele beperkingen. Talenten worden benut;
 • De zelfredzaamheid en samenredzaamheid nemen toe;
 • Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en ontwikkelen zich;
 • De zorg normaliseert en ont-medicaliseert;
 • Minder kinderen met een stempel/indicatie. Meer opvoedkracht bij ouders zelf en beroepsopvoeders (zoals kinderopvang, scholen, sportverenigingen);
 • De gezondheid en het welbevinden van inwoners nemen toe;
 • Stadjers kunnen langer zelfstandig blijven wonen;
 • De kosten voor zorg en ondersteuning blijven binnen het beschikbare budget;
 • De geboden ondersteuning is vraaggericht en ont-kokerd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Behaald

 2017

 % cliënten 'basisondersteuning' dat werkt met één gezin, één plan, één regisseur

-

-

-**

% cliënten 'basisondersteuning' dat een deel van het ondersteuningsplan zelf en/of met behulp van het eigen netwerk uitvoert: *

% inwoners dat (een gedeelte van) het ondersteuningsplan zelf of met behulp van informele ondersteuning (waaronder sociaal netwerk, vrijwilligers, e.d.) uitvoert

-

-

-**

% cliënten met 'basisondersteuning' waarvan de beoogde doelstellingen in het plan van aanpak zijn bereikt: *

% cliënten waarbij de doelrealisatie op basis van de uitkomsten uit de ZRM (zelfredzaamheidsmatrix) conform de beoogde doelen uit het PVA (plan van aanpak) is

-

-

-**

% hulpvragen dat door de WIJ-teams is opgelost door verwijzing naar algemene basisvoorzieningen

-

-

-**

% afgeronde onderzoeken door WIJ-Groningen dat heeft geleid tot een geïndiceerde maatwerk voorziening*

-

-

62%

% klachten die betrekking heeft op de

 ondersteuningsstructuur. ***

-

-

-

* Redactionele aanpassing van eerder voorgestelde indicator bij het daadwerkelijk operationaliseren van de betreffende indicator;

** Deze indicatoren zijn (ten dele) gewijzigd in methodische opzet (bijvoorbeeld via kwalitatieve procescontroles) en (nog) niet volledig geoperationaliseerd. In het kader van registratie is de (wijze van) vastlegging in sommige gevallen niet overal gelijktijdig doorgevoerd, waardoor representatieve resultaten (nog) niet geleverd kunnen worden;

*** Klachten worden niet op een dergelijke wijze gecategoriseerd (zie voor aantal klachten 4.2.2.).

Wat wilden we bereiken in 2017?

Voor 2017 hebben we aandacht voor:

 • Meer eigen regie door te werken op basis van het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’;
 • Het stabiliseren dan wel versterken van de zelfredzaamheid van bewoners door inzet vanuit de WIJ-teams;
 • Effectiviteit van interventies (meer evidence-based programma's);
 • Adequate wijze van afhandeling van vragen van bewoners (tijdig, aard van beantwoorden ondersteuningsvraag).
 • Vergroten contacten en bekendheid WIJ in de wijk. Hierbij ontvangen de WIJ-teams niet alleen burgers op locatie maar gaan de WIJ-medewerkers ook actief de wijken in om burgers te ontmoeten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • WIJ Groningen maakt gebruik van het regiesysteem WIZportaal. In 2017 zijn in totaliteit 13.681 vragen in WIZportaal geregistreerd. Van deze vragen kon 10,7% (1.464) direct afgehandeld worden, zonder de aanmaak van een dossier. Hierbij kan worden gedacht aan vragen om informatie, of om relatief eenvoudige ondersteuningsvragen. 89,3% (12.217) van de vragen zijn besproken in het multidisciplinair aanmeldteam van WIJ Groningen. Van deze vragen is 87,2% doorgezet als een wettelijke melding en is er een dossier aangemaakt. Deze meldingen hebben geleid tot 4.873 bestelde maatwerkvoorzieningen. Daarbij is het van belang te melden dat het totaal aantal binnengekomen vragen in werkelijkheid hoger is. Niet alle vragen leiden immers tot een dossier in WIZportaal;
 • Het aantal meldingen bij WIJ Groningen dat binnen vijf werkdagen is afgehandeld is gestegen van 27% in het eerste kwartaal van 2017, naar 44% in het laatste kwartaal;
 • In de tweede helft van 2017 zijn tussen de 15 en 20 klachten per kwartaal binnengekomen. Ruim driekwart van deze vragen had betrekking op de Wmo. Iets meer dan 10% van deze klachten is uiteindelijk gegrond verklaard;
 • Aan de hand van drie verbetertrajecten ('hoe en wat vraag je uit in het eerste contact?', 'aanmelden en verdelen' en 'de brede vraaganalyse' werkt WIJ Groningen methodisch aan verbeteringen in de dagelijkse praktijk. Er worden continu ontwikkelstappen gezet om de methode en kwaliteit van het werk te verbeteren.

Conclusie

De aanpak van ondersteuning aan huishoudens vanuit WIJ Groningen krijgt steeds meer vorm en inhoud. Doordat de WIJ-teams steeds meer bekendheid krijgen in de wijken en inwoners de WIJ-teams meer weten te vinden, neemt ook het aantal ondersteuningsvragen en daarmee verstrekte maatwerkvoorzieningen toe. Van belang is dat deze ondersteuning, in preventieve sfeer, zich terugverdient in het afnemen van escalaties bij huishoudens, die kostbaar zijn en bovendien veel impact hebben op het leven van onze inwoners (zoals uithuisplaatsing van kinderen, opnames of huisuitzettingen). Om dergelijke verbanden aan te kunnen tonen zijn gegevens over meerdere jaren van belang. In 2017 is een goede basis gelegd met de monitoring en gegevensverzameling. Deze stappen krijgen de komende jaren een vervolg, met als doel om de dienstverlening te verbeteren.