Jaarverslag 2017

Verkeer

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
07.1Fiets1.4622.6271.679947
07.1.1De fiets eerst0084-84
07.1.2Een samenhangend fietsnetwerk4451.6103881.222
07.1.4Fietsparkeren op maat1.0171.0171.207-190
07.2Openbaar vervoer1.9092.4644102.054
07.2.1Bereikbaarheid dynamo's HOV1.7502.0201601.860
07.2.2Stedelijke bereikbaarheid OV159444250194
07.3Auto4001.0041.913-909
07.3.1Bereikbaarheid dynamo's auto3009421.664-722
07.3.2Stedel. bereikbaarheid auto10062253-191
07.3.3In de wijken GAAT VERVALLEN00-44
07.4Parkeren12.48512.67111.3311.339
07.4.1Parkeervoorzieningen1.1941.3811.37011
07.4.2Parkeerbedrijf11.29111.2909.9611.329
07.5Verkeersveiligheid6060537
07.5.1Verkeersveiligheid6060537
07.6Overig verkeer8.9018.45712.807-4.350
07.6.1Overig verkeer8.9018.45712.807-4.350
Baten
07.1Fiets001414
07.1.1De fiets eerst0088
07.1.2Een samenhangend fietsnetwerk0066
07.1.4Fietsparkeren op maat0000
07.2Openbaar vervoer0200305105
07.2.1Bereikbaarheid dynamo's HOV0000
07.2.2Stedelijke bereikbaarheid OV0200305105
07.3Auto1.0001.000490-510
07.3.1Bereikbaarheid dynamo's auto00102102
07.3.2Stedel. bereikbaarheid auto1.0001.000388-612
07.3.3In de wijken GAAT VERVALLEN0000
07.4Parkeren17.08417.79217.765-26
07.4.1Parkeervoorzieningen1.1401.3371.39255
07.4.2Parkeerbedrijf15.94416.45516.374-81
07.5Verkeersveiligheid0000
07.5.1Verkeersveiligheid0000
07.6Overig verkeer1.9021.5111.617106
07.6.1Overig verkeer1.9021.5111.617106
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves3.3843.5103.5100
Onttrekking aan reserves0000
Totaal Saldo na bestemming.8.61610.28911.512-1.223

Financiële toelichting

Deelprogramma 07.1 Fiets

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

947

14

961

HOV-maatregelenpakket netwerkanalyse (V 135 duizend euro)
Een deel van de uitgaven in het HOV pakket moet worden behandeld als exploitatielasten, deze treden op in deelprogramma 7.3 Auto. De vrijval onder 7.1 Fiets en 7.2 Openbaar Vervoer wordt hiervoor benut. Hiermee is per saldo geen sprake van vrijval van de HOV middelen in 2017.

 

Fiets parkeren (N 189 duizend euro)
Het nadeel van 189 duizend euro wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere beheerkosten van het parkeren van fietsen in stallingen Stationsgebied hetgeen onderdeel uit maakt van het resultaat parkeerbedrijf (zie tevens deelprogramma 7.4).

 

Fietsstrategie (V 1,016 miljoen euro)
Onderdeel van het extra beleid intensiveringsmiddelen verplaatsen meerjarenprogramma verkeer en vervoer is de fietsstrategie. In 2017 hebben we grote stappen gemaakt met betrekking tot de aanleg van nieuwe fietspaden en ontbrekende schakels in en rond de stad. Zo zijn de Slimme Route door Park Selwerd en het fietspad Midscheeps sterk verbeterd voor de fietser. Verder is er een besluit genomen over de aanleg van de fietstunnel bij de Papiermolenlaan en is er een eindbeeldstudie Fietssnelweg Assen-Groningen uitgevoerd. Echter hebben we moeten constateren dat we voor veel fietsprojecten meer tijd nodig hebben dan aanvankelijk gedacht voor voldoende draagvlak bij omwonenden. Dit geldt voor de stedelijke fietspaden langs de Noordelijke Ringweg, de spoorlijn Groningen-Sauwerd, de Helperzoom en de fietsbrug over het Eemskanaal, maar ook voor provinciale Fietsroutes Plus zoals die naar Ten Boer en Winsum. Hierdoor is incidentele vrijval ontstaan van 1,016 miljoen euro.

 

Deelprogramma 07.2 Openbaar vervoer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

2.054

105

2.159

HOV-maatregelenpakket netwerkanalyse (V 530 duizend euro)
Een deel van de uitgaven in het HOV pakket moet worden behandeld als exploitatielasten, deze treden op in deelprogramma 7.3 Auto. De vrijval onder 7.1 Fiets en 7.2 Openbaar Vervoer wordt hiervoor benut. Hiermee is per saldo geen sprake van vrijval van de HOV middelen in 2017.

 

Bijdrage in MVA naar beklemde reserve (V 292 duizend euro)
In de Materiele Vaste Activa (MVA) was in een aantal gevallen sprake van een negatieve boekwaarde. Dit is niet mogelijk op basis van regelgeving. Deze negatieve boekwaarden zijn ontstaan doordat bijdragen in de MVA ingeboekt zijn terwijl er nog niet voor datzelfde bedrag aan kosten is gemaakt. Om te voldoen aan de regelgeving worden de eigen middelen die in deze projecten zijn ingeboekt voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, overgeboekt naar de exploitatie en verantwoord als resultaat. Deze bedragen moeten vervolgens worden gestort in een beklemde reserve, waaruit de toekomstige kapitaallasten worden gedekt.

 

Groningen Spoorzone en Oosterhamriktracé (V 1,33 miljoen euro)
Voor het project Groningen Spoorzone en het Oosterhamriktracé zijn respectievelijk 1,2 miljoen euro en 130 duizend euro aan eigen middelen bijdragen ter dekking van de kapitaallasten beschikbaar gesteld. Deze bedragen moeten worden gestort in een beklemde reserve, waaruit de toekomstige kapitaallasten worden gedekt.

 

Overige (V 7 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een voordeel van 7 duizend euro.

 

Deelprogramma 07.3 Auto

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-909

-510

-1.419

HOV-maatregelenpakket netwerkanalyse (N 699 duizend euro)
Een deel van de uitgaven (Verkeersmanagement) in het HOV pakket moet worden behandeld als exploitatielasten, deze treden op in deelprogramma 7.3 Auto. De vrijval onder 7.1 Fiets en 7.2 Openbaar Vervoer wordt hiervoor benut. Hiermee is per saldo geen sprake van vrijval van de HOV middelen in 2017.

 

Taakstelling autobereikbaarheid (N 1,0 miljoen euro)
Bij de begroting is uitgegaan van een incidentele vrijval van 1 miljoen euro binnen het programma autobereikbaarheid ter invulling van een verlaging van het investeringsvolume met betrekking tot automaatregelen. Hoewel daadwerkelijk investeringen in automobiliteit zijn geschrapt kan deze incidentele vrijval niet in de exploitatie worden gerealiseerd omdat het om kredietruimte verlaging gaat.

 

Plankosten meerjarige projecten (V 129 duizend euro)
De plankosten meerjarige projecten is een meerjarig project. De raad heeft met het vaststellen van het voorstel ''Eén integraal afwegingsmoment, kader op te nemen bestemmingsvoorstellen jaarrekening'' besloten om de tussentijdse resultaten op meerjarige projecten voor de hele looptijd van het project beschikbaar te houden en tussentijds bij de jaarrekening te bestemmen voor de uitvoering van het project in de restant periode. Het resultaat 2017 bedraagt voor dit meerjarig project 129 duizend euro.

 

Intensiveringsmiddelen grotere onvoorziene verkeersmaatregelen (V 98 duizend euro)
Onderdeel van het extra beleid intensiveringsmiddelen verplaatsen meerjarenprogramma verkeer en vervoer zijn de grotere onvoorziene verkeersmaatregelen. Het gaat om grotere, urgente verkeersingrepen en maatregelen die voortkomen uit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, veranderingen in het verkeerssystemen, verzoeken vanuit de gemeenteraad of bijvoorbeeld verzoeken van burgers uit de wijken.

 

Overige (V 53 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een voordeel van 53 duizend euro.

 

Deelprogramma 07.4 Parkeren

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

1.339

-26

1.313

Parkeerbedrijf (V 1,32 miljoen euro)
Het resultaat parkeerbedrijf bedraagt 1,131 miljoen euro positief en kan als volgt worden samengevat:

 

Deelprogramma   Resultaat      V/N
7
.1 Fiets      189.000      N
7.4 Parkeren             1.320.000      V
Totaal                 1.131.000      V

Nadere toelichting afwijkingen deelprogramma 7.4 Parkeren
De lasten vallen per saldo 1,329 miljoen euro lager uit. Voor het aanleggen van toegangscontrole apparatuur in buurtstallingen zijn kosten uitgesteld omdat de aanbesteding meer tijd vergt.

 

Overige (N 7 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 7 duizend euro.

 

Deelprogramma 07.6 Overig verkeer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-4.475

106

-4.369

Projecten verkeer en vervoer (V 365 duizend euro)
Betreft een voordeel op de kapitaallasten investeringen projecten verkeer en vervoer. Deze middelen worden voor 200 duizend euro ingezet ter incidentele dekking van de op deelprogramma 7.3 opgenomen taakstelling autobereikbaarheid en voor het restant 165 duizend euro ingezet ter ruil van de vergoeding compensatie Tram.

 

Bijdrage aan Regio Groningen Assen voor uitvoering netwerkanalyse Bereikbaarheid (N 4,280 miljoen euro)
In 2013 hebben we, vanwege hernieuwde inzichten, samen met onze partners Provincie Groningen en Regio Groningen Assen een actualisatie gemaakt van de netwerkanalyse Bereikbaarheid en een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Over de financiering van het uitvoeringsprogramma zijn diverse afspraken gemaakt. Eén van deze afspraken behelst een additionele (naast jaarlijkse) bijdrage van in totaal 10,3 miljoen euro van de Gemeente Groningen aan de Regio Groningen Assen. De totale bijdrage van 10,3 miljoen is overgemaakt in 2 tranches; 6 miljoen euro in 2015 en 4,3 miljoen euro in 2017. De bijdrage uit 2017 kan vanaf 2017 uit structureel beschikbare middelen worden gedekt

 

Uitvoeringsprogramma Binnenstad (N 131 duizend euro)
Het nadeel heeft betrekking op het uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad. Het gaat om een meerjarig project. De kosten worden uit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) reserve voorgefinancierd.

 

SIF-variantenanalyse aanpak Oosterhamrikzone (N 294 duizend euro)
Uw raad heeft vanuit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) voor de variantenanalyse aanpak Oosterhamrikzone middelen beschikbaar gesteld. De kosten van deze analyse zijn hoger uitgevallen dan begroot.

 

Ringsparen 2017 (V 354 duizend euro)
Samen met de provincie sparen we voor de verbetering van de Noordelijke, Oostelijke en Westelijke Ringweg, in de verhouding 2/7 stad en 5/7 provincie. De provincie heeft aangeboden dat als wij de spaarregeling ook na 2016 voortzetten, de provincie bereid is deze regeling uit te breiden met de rechtstreekse ontsluiting vanaf de Oostelijke ringweg via de Oosterhamrikzone en de nieuwe zuidelijke ontsluiting van het stationsgebied. We stellen voor dit incidentele van oorsprong uit extra beleid ontstane bedrag beschikbaar te houden voor Ringsparen. Daarnaast reserveren we nu voorlopig onze bijdrage vanaf 2018.

 

Intensiveringsmiddelen kleine verkeersmaatregelen (N 215 duizend euro)
Onderdeel van het extra beleid intensiveringsmiddelen verplaatsen meerjarenprogramma verkeer en vervoer zijn de kleine verkeersmaatregelen. Kleine verbeteringen, verzoeken van Stadjers, kunnen zo op gebiedsniveau worden afgewogen, buiten de programmagrenzen, bijvoorbeeld in combinatie met beheer en onderhoud.

 

Parkeervisie (N 56 duizend euro)
De lasten 2017 van de nieuwe parkeervisie zijn 56 duizend euro deze zijn in deelprogramma 7.6 verantwoord. Echter de parkeervisie wordt gedekt uit de onder deelprogramma 7.3 opgenomen begroting meerjarige projecten.

 

Overige (N 112 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 112 duizend euro.