Jaarverslag 2017

7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto

Ons doel is: Het autoverkeer concentreert zich op het hoofdwegennet, de wijken worden zo min mogelijk belast. In de stad willen we vanuit economische belang een goede bereikbaarheid van alle belangrijke bestemmingen binnen de stad. Daarnaast willen we een leefbare stad zijn, met name in de verblijfsgebieden en de woonwijken.

 

De doorstroming op de aansluitingen van en naar de ring, de aanrijdroutes, maar ook de doorstroming op de overige hoofdwegen zijn hierbij belangrijk. Voor nu, voor de toekomst, maar zeker ook om de stad bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote (infrastructurele) projecten in de stad. In 2017 moet er daarom aan deze doorstroming worden gewerkt, met name aan de oostkant van de stad: de doorstroming van verkeer naar het Universitair Medisch Centrum Groningen, de oostelijke wijken en de binnenstad. Een goede doorstroming op de hoofdwegen zorgt er ook voor dat het verkeer minder vaak kiest voor routes door de wijken. Hierdoor kan de leefbaarheid in de wijken worden gewaarborgd en verbeterd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal kruisingen dat is aangepakt op het gemeentelijk wegennet

0

4

2

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

De aanpak van rotondes aansluiting Driebond is ondergebracht qua planvorming en uitvoering bij de P+R Meerstad en de westelijke rotonde valt onder het project Sontwegtracé. De werkzaamheden van beide rotondes zullen naar verwachting in 2017 worden afgerond. Na een positief principebesluit over een nieuwe verbinding in de Oosterhamrikzone, werken we in 2017 de autoverbinding in de zone en de overige verkeersmaatregelen in de omliggende wijken verder uit.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Afronden Sontbrug en Sontwegtracé;
  • Uitwerken van de varianten voor de nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone en maatregelen in het oostelijk stadsdeel;
  • Maatregelen nemen ter verbetering van de autodoorstroming tijdens ombouw Zuidelijke ringweg (behorend bij de Netwerkanalyse).

Conclusie

Er wordt hard gewerkt aan de bereikbaarheid van de stad. De varianten voor de autoverbinding in de Oosterhamrikzone zijn in 2017 samen met de buurt uitgewerkt. In 2018 moet dit leiden tot een besluit over de voorkeursvariant. De planuitwerking voor de Gerrit Krolbruggen start in 2018. De planning is dat de brug eind 2021 is vervangen. In het kader van de maatregelen van de Netwerkanalyse is veel gedaan, maar zijn de aanpassingen van de kruisingen op het gemeentelijke wegennet nagenoeg afgerond. In 2017 zijn de rotondes bij aansluiting Driebond aangepast. De laatste afrondende werkzaamheden, vinden nog plaats in 2018. Hiermee wordt ook het project Sontbrug en Sontwegtracé afgerond. In de Zielstraweg is signalering aangelegd om te voorkomen dat de wachtrij daar het kruispunt Europaweg-Damsterdiep frustreert. In 2018 kan het in gebruik worden genomen. In 2017 zou het verkeerslicht bij de Bedumerweg-Sumatralaan worden aangepakt, door de kans te benutten om een verkeerslicht her te gebruiken wordt dit in 2018 gerealiseerd. In 2017 zijn de plannen uitgewerkt voor de aansluiting Noordelijke ringweg-Zonnelaan. De werkzaamheden worden samen met de Zernikelaan uitgevoerd en starten begin 2019. In 2017 is voor ITS de daadwerkelijke realisatie van de intelligente verkeerslichten voorbereid. Ook zijn in de landelijke pilots de nieuwe technieken beproefd. Pas nadat deze zijn goedgekeurd komen ze beschikbaar voor de deelnemende overheden.