Jaarverslag 2017

7.4.2 Parkeerbedrijf

Ons doel is: Het Parkeerbedrijf zorgt voor een optimale parkeerinfrastructuur afgewogen tegen zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische belangen. Het Parkeerbedrijf is primair belast met de uitvoering van beleidsmaatregelen op het gebied van parkeren. Naast het exploiteren van parkeergarages en buurtstallingen, is het Parkeerbedrijf verantwoordelijk voor het straatparkeren (parkeerautomaten, opdrachtgever handhaving en vergunningverlening). Ook het fietsparkeren is een belangrijk onderdeel van het parkeerbedrijf. Door het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen wordt de overlast op straat zoveel mogelijk beperkt. De exploitatie van het Parkeerbedrijf wordt gekenmerkt door een spanningsveld tussen haar maatschappelijke (publiek) en bedrijfseconomische doelstellingen (commerciëler werken, kostendekkendheid). De bedrijfseconomische doelstelling (minimaal kostendekkend) staat haaks op de bijdragen vanuit de exploitatie aan enkele sociaal-maatschappelijke speerpunten van het gemeentelijke verkeer en parkeerbeleid. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de exploitatie van het Parkeerbedrijf verschillende risico’s bevat. De oorzaken van deze risico’s liggen op verschillende gebieden, van macro-economische ontwikkelingen en trends tot gemeentelijke beleidskeuzes.

 

Parkeerhandhaving is belangrijk voor goed werkend parkeerbeleid. Wij willen de stad toegankelijk houden en onveilige situaties voorkomen. Daartoe zijn wij zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk en werken wij nauw samen met de politie. Wij zijn gastheer, maar als mensen de regels overtreden treden wij stevig op. Wij maken werk van het niet-betalen. Aan de hand van de geconstateerde betalingsbereidheid, zetten wij onze parkeerhandhavers gericht in op locaties en tijdstippen. We handhaven de parkeerregels langs twee wegen: fiscaal (betaald parkeren) en via de Wet Mulder (fout parkeren).

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Betalingsbereidheid bij betaald parkeren

-

90-95%

> 90% *

Aantal uren inzet parkeerhandhaving

35.750

30.000

36.000

*alleen gebaseerd op laatste kwartaal

Wat wilden we bereiken in 2017?

Als onderdeel van de verdere digitalisering van het parkeren in de stad, verkenden we de mogelijkheden om kenteken parkeren op straat in te voeren verder. Tevens keken we naar de (on)mogelijkheden van het inzetten van scan-voertuigen voor de parkeerhandhaving. We wilden de toegankelijkheid van de parkeervoorzieningen verbeteren, verruimen en duurzamer maken. Tevens wilden we parkeerdata leveren aan de RDW zodat marktpartijen digitale toepassingen kunnen ontwikkelingen met het oog op bereikbaarheid en vindbaarheid. Verder hebben we ingezet op doelmatige inzet van onze parkeerhandhavers (Boa’s en toezichthouders) en implementatie van scanvoertuig voor parkeerhandhaving (afhankelijk van proef en daarop volgende besluitvorming)

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We werkten aan de digitalisering van onze handhaving:

-    We hebben in de betaald parkeerzones het kentekenparkeren ingevoerd;

-    We hebben het scanvoertuig medio 2017 in gebruik genomen (huur) en zijn gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van een te leasen scanauto;  

  • Na invoering van het kentekenparkeren en ingebruikname van de scanauto hebben we wekelijks 3000-4000 controles uitgevoerd op aanwezigheid van een parkeerrecht;
  • In diverse schilwijken hebben we betaald parkeren ingevoerd;
  • Op onder andere de Diepenring hebben we het aantal parkeerplaatsen verminderd;
  • Naast de fiscale handhaving (niet betalen voor parkeerrechten), hebben wij ook handhavend opgetreden tegen parkeeroverlast (fout geparkeerde voertuigen, onveilige of overlast gevende situaties);
  • Op het gebied van fietsparkeren hebben we het flitsteam Fietsparkeren opgericht, wat met korte en doelgerichte acties mensen wil bewegen hun fiets in een stalling/ fietsvak te plaatsen.

 

Conclusie

In 2017 waren we van mening dat P+R’s (gratis) contrair waren aan de doelstellingen van het parkeerbedrijf: we schreven dat er een spanning bestaat tussen de maatschappelijke (P+R/ fiets) en bedrijfseconomische (garages, straatparkeren) doelstellingen. Daarin zijn we van mening veranderd: het Parkeerbedrijf stelt inmiddels het maatschappelijk effect van parkeren voorop. Dit krijgt zijn beslag in de parkeervisie die we in 2017 schreven. De financiële risico’s voor het proefbedrijf blijven onverminderd aanwezig: daarin veranderde in 2017 niets, hoewel we zwarte cijfers schreven in de jaarrekening.

 

Verder hebben we onze handhaving verder gedigitaliseerd door de invoering van het kentekenparkeren en gebruik van de scanauto. Met de scanauto hebben wij een groter bereik, er kunnen namelijk meer controles worden uitgevoerd. Dit heeft in 2017 geleid tot een stijging in de opbrengsten uit naheffingsaanslagen. Daarnaast veronderstellen we dat de handhaving op straatparkeren leidt tot een toename in de parkeerinkomsten uit betaalautomaten en parkeergarages. Door een grotere controlekans, zijn mensen namelijk eerder geneigd te betalen voor een parkeerrecht. We hebben afgelopen jaar ook extra kosten gemaakt door inzet van extra personeel ten behoeve van ‘het scanteam’ en de kosten voor huur van de scanauto en bijbehorende software. In 2018 gaan we verder met de aanbesteding van een te leasen scanauto. De handhaving op foutparkeren heeft bijgedragen aan het toegankelijk houden van onder meer voetpaden en de bevordering van de verkeersveiligheid.