Jaarverslag 2017

7.3.1 Bereikbaarheid dynamo's auto

Ons doel is: De dynamo's van Groningen zijn bereikbaar met de (vracht-)auto. In de bereikbaarheid van de stad en de dynamo's zijn de wegen die onze stad met de regio en de rest van Nederland verbinden belangrijk. De komende jaren neemt de druk op de weg toe. Het is onze uitdaging om een goede balans te vinden tussen oplossingen voor de doorstromingsproblemen en het behouden van een leefbare stad. Voor de ring willen we uitbreiding van de capaciteit en verbetering van de doorstroming. Daarnaast streven we naar minder autokilometers tijdens de spits via mobiliteitsmanagement. Ook willen we de capaciteit van de wegen beter benutten met behulp van verkeersmanagement. Binnen 10 jaar willen we alle gelijkvloerse kruisingen in de ring ongelijkvloers maken.

 

Stedelijke logistiek

De stedelijke logistiek is complex. Er zijn veel verschillende logistieke ketens elk met eigen kenmerken ten aanzien van bevoorrading, zoals leveringsfrequentie, voertuigtype, levertijden en laad- en losduur. De vraag is echter, hoe stedelijke logistiek het meest efficiënt kan en hoe de impact op de gebruikers van de (binnen)stad – bewoners, bezoekers, ondernemers -het laagst blijft.

De noodzaak voor het herzien van de stedelijke logistiek, het vinden van oplossingen voor de toenemende vraag naar goederenverkeer als meer complexe logistieke oplossingen zoals het gebruik van hubs neemt toe. Er is behoefte aan nieuwe modellen van stedelijke logistiek die duurzamer en efficiënter zijn en die de nadelige effecten in vooral de binnenstad minimaliseren.

We willen in lijn met de binnenstadsvisie zorgen voor een veilige en leefbare binnenstad, met een aangenaam verblijfsklimaat voor zowel bewoners als bezoekers en een ondernemersvriendelijke uitstraling. Onze belangrijkste randvoorwaarden: ruimte maken, verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid. Uiterlijk in 2025 willen we de binnenstad emissievrij bevoorraden, bij voorkeur met kleinere voertuigen (inclusief cargobikes) die beter passen bij de maat, schaal en intensievere gebruik van de binnenstad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2016

Beoogd
2017

Behaald
2017

Aantal gelijkvloerse kruisingen in ringwegen

5

5

5

Aantal experimenten/ initiatieven goederenvervoer

1

3

3

Aantal gerealiseerde spitsmijdprojecten

2

4

3

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

In 2017 zal, na de voorbereidingen van de uitvoering, gestart worden met de uitvoering van de Zuidelijke ringweg.

Tijdens de grote verbouwingen van de Zuidelijke ringweg en de spoorzone is het doel van Groningen Bereikbaar om regie te voeren op de planning van de werkzaamheden, een goede communicatie te verzorgen en het gecoördineerd inzetten van mobiliteits- en verkeersmanagement. De eerste verkenning van de Westelijke ringweg wordt in 2017 afgerond. Vervolgens start de planstudie naar verwachting eind 2017 - begin 2018.

 

Stedelijke logistiek

In 2017 hebben we het onderwerp Stedelijke Logistiek stevig op de kaart gezet, zijn onze ambities en doelen aangescherpt en hebben we onze belangrijkste stakeholders en gesprekspartners aangehaakt.

 

Een van onze belangrijkste doelstellingen is het halen van de Green Deal ZES (Zero Emissie Stadsdistributie) in 2025. De weg hiernaar wordt in een stappenplan vormgegeven, waarbij we ook kijken naar onze venstertijden en de uitbreiding van het venstergebied, ons systeem van ontheffingen en slimme handhaving met cameratoezicht.

 

In Europees verband werkten we in het Interreg 5B project SURFLOGH, dat eind 2017 van start ging, aan oplossingen door het gebruik van (multifunctionele) logistieke hubs voor Last Mile leveringen. In het kader van het Rijksprogramma Slimme en Gezonde Stad wordt ook ingezet op het ontwikkelen en stimuleren van verschillende logistieke hub-concepten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 

Stedelijke Logistiek

 • Op 22 november is de raad geïnformeerd over de opgaven van de stedelijke logistiek en de voorgestelde aanpak daarvan.
 • Stedelijke Logistiek is nadrukkelijk onderdeel geworden van het Meerjarenprogramma Verkeer, in het onderdeel Nieuwe Mobiliteit.
 • Start Interreg 5B project SURFLOGH: Sustainable Urban Freigh Logistical Hubs met partners Provincie Drenthe, de steden Boras en Mechelen en de regio Zuidoost Schotland. Groningen is verantwoordelijk voor het werkpakket Innovation Labs.
 • Versterken kennis en innovatie door stakeholderbijeenkomsten en gesprekken met betrokkenen in onderwijsinstellingen, lokale en nationale ondernemersverenigingen en ondernemers. Onder andere op Let’s Gro.
 • Start platform over logistieke hubs, in het kader van Slimme en Gezonde Stad.

Conclusie

De projecten oostelijke en noordelijke ringweg, inclusief het Reitdiepplein, zijn afgerond. Voor de zuidelijke ringweg zijn in 2017 de plannen verder uitgewerkt door de aannemerscombinatie en de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In 2017 is gestart met de voorverkenning voor het noordelijke deel van Westelijke ringweg. Dit moet leiden in 2018 tot drie ruimtelijke scenario's en een besluit over de financiële, ruimtelijke en verkeerskundige kaders.

Via Groningen Bereikbaar zijn vele voorbereidingen getroffen voor de hinder die gaat ontstaan door de uitvoering van diverse infrastructurele projecten zoals Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone.  Planningen van de verschillende projecten worden op elkaar afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijssector is bekrachtigd in intentieovereenkomsten. Mede dankzij deze samenwerking zijn maatregelen tot stand gekomen die leiden tot een spreiding van de reizigers en een uitbreiding van de capaciteit. Voorbeelden zijn onder andere de OV-probeerkaart en de regeling anders roosteren. De spitsmijd-projecten, P+R Reitdiep, uitbreiding P+R Hoogkerk en aanpassing venstertijden, zijn gerealiseerd. P+R Meerstad wordt in 2018 afgerond.

 

Stedelijke logistiek

In het dossier Stedelijke Logistiek zijn in 2017 veel stappen gezet, die we in 2018 concreet gaan maken, hierbij hoort vanwege de hoeveelheid verschillende activiteiten ook een communicatiestrategie. De doelstelling van de Green Deal ZES2025 geven we vorm in een stappenplan waarin de gemeente in stappen het toegankelijkheidsbeleid van de binnenstad aanpast. De volgende thema’s spelen hierbij een rol:

 • Venstertijden beleid aanpassen vanaf 1 januari 2020;
 • Slimme Handhaving > pilot digitale handhaving (gefinancierd uit Beter Benutten II);
 • Ontheffingenbeleid tegen het licht houden (aanscherpen beleidsregels en interne werkprocessen);
 • Logistieke stromen in kaart brengen, waar zit overlast in de binnenstad en waar ontstaan mogelijke knelpunten;
 • Klankbordgroep stedelijke logistiek Groningen oprichten;
 • Discussie over uitbreiding venstergebied in lijn met binnenstadvisie (+ Oude Ebbingestraat, A-weg) of de gehele binnenstad binnen de Diepenring.

 

Daarnaast stimuleren en faciliteren we marktinitiatieven, zoals het opzetten van logistieke hubs die nodig zijn om de emissievrije logistiek mogelijk te maken. Ook in het kader van SURFLOGH werken we met kennisinstellingen en ondernemers aan hub-concepten in de vorm van internationale meetings, innovation labs, een startconferentie, hackaton, roadmap en een pilot.

Tot slot zien we in Fietsstad050 nog veel meer kansen en mogelijkheden voor het stimuleren van cargobike logistiek. Op het International Cargo Bike Festival willen we deze vorm van logistiek, die goed bij de maatvoering van onze binnenstad past extra promoten, als Groningen na Berlijn in 2019 gaststad zal zijn van dit festival.