Jaarverslag 2017

7.1.3 Ruimte voor de fiets

Ons doel is: De fiets krijgt meer fysieke ruimte, zo nodig via alternatieve routes. Op veel plekken in de stad zien we het steeds drukker worden met fietsers. Om deze groei op te kunnen vangen, verbeteren we ons fietsnetwerk en maken we nieuwe Slimme Routes. Op verscheidene locaties geven we de fiets letterlijk meer ruimte, op andere punten kiezen we voor slimme alternatieven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal Slimme Routes in de gemeente Groningen

2

3

3

Toegevoegde stallingscapaciteit op straat in de binnenstad

0

700

1.460

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

Ter vergroting van de verkeersveiligheid en het fietscomfort wilden we langs de Diepenring aparte fietsvoorzieningen aanleggen met als achterliggende gedachte dat we de Diepenring ook als verdeelring voor de fiets willen gebruiken om de Binnenstad te ontzien en fietsers een snellere route te bieden. Om het fietsgebruik verder te stimuleren wilden we bovendien een aantal verkeerslichten fietsvriendelijker maken. Verder wilden we de Slimme Route Jaagpad doortrekken naar het Hoofdstation en twee nieuwe Slimme Routes, die naar Ten Boer en Haren gaan, promoten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Aanleg van aparte fietsvoorzieningen op de Diepenring;
  • Instellen van 6 extra verkeerslichten met wachtstand groen voor fietsers tijdens de nachtelijke uren;
  • Herinrichten van de A-straat voor voetgangers en fietsers;
  • Inrichten van de Beijumerweg als fietsstraat (gezamenlijk met de gemeente Bedum);
  • Aanleg van een tweerichtings fietspad langs de Veemarktstraat;
  • Aanbesteden doortrekken Slimme Route Jaagpad via de Herman Colleniusstraat naar het Hoofdstation.

Conclusie

In 2017 hebben we een aantal maatregelen genomen die ervoor hebben gezorgd dat fietsers op een aantal locaties meer fysieke ruimte hebben gekregen. Zo is het grootste deel van de Diepenring (als onderdeel van de Slimme Route) inmiddels voorzien van fietsstroken en rijden er - ten gunste van voetgangers en fietsers - niet langer bussen door de A-straat en Brugstraat. Bovendien is de A-straat inmiddels heringericht. Verder hebben we gezamenlijk met de gemeente Bedum de Beijumerweg ingericht als fietsstraat en is het fietspad langs de Veemarktstraat verbreed tot een tweerichtingenfietspad, zodat fietsers niet tweemaal hoeven over te steken. Ten slotte is het doortrekken van de bestaande Slimme Route Jaagpad naar het Hoofdstation via de Herman Colleniusstraat eind 2017 aanbesteed.

 

Ook voor wat betreft de doorstroming bij verkeerslichten hebben we voor fietsers de nodige maatregelen genomen. Zo zijn diverse verkeerslichten verder geoptimaliseerd en zijn naar aanleiding van een raadsmotie 6 verkeerslichten tijdens de nachtelijke uren ingesteld op wachtstand groen voor fietsers.