Jaarverslag 2017

7.5.1 Verkeersveiligheid

Ons doel is:

Om verkeersveiligheid succesvol te bevorderen, is afstemming van maatregelen noodzakelijk bij infrastructuur, educatie en handhaving. Qua infrastructuur deden we in de stad en rondom de scholen de afgelopen jaren veel aan de inrichting. We concentreren ons nu op de aanpak van het gedrag van verkeersdeelnemers en het oplossen van verkeersonveilige situaties. Verkeerseducatie is de andere belangrijke pijler onder de verkeersveiligheid. We moeten scholieren die naar school gaan de verkeersregels leren en op gevaarlijke verkeerssituaties attent maken. De Groningse speerpunten brengen we onder in het regionale verkeerseducatieplan. Daarnaast vragen we de politie regelmatig om aandacht voor handhaving, vooral rond de scholen. Dit alles moet leiden tot minder onveilige situaties in het verkeer, scholieren die de verkeersregels kennen en zich bewust zijn van de gevaren in het verkeer.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal verkeerseducatieprojecten op scholen

79

55

180

Aantal verkeerseducatieprojecten buiten onderwijs om

16

25

32

Aantal aangepakte verkeersonveilige situaties

2

8

17

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We gingen verder met het uitvoeren van het verkeersveiligheidsprogramma wat vermeld staat in de notitie ‘Verkeersveiligheid in Groningen’. In 2017 wilden we de punten uit het verkeersveiligheidsprogramma realiseren. Samen met de provincie stelden we een educatieplan op voor het jaar 2017. De nadruk ligt op schoolgaande kinderen, ‘pubers’ op scooters en bromfietsen, het gebruik van de smartphone in het verkeer, en e-biketrainingen voor de oudere fietser. In www.verkeerswijzergroningen.nl staan alle aangeboden educatieprogramma’s vermeld.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • De raad heeft in het voorjaar een expertmeeting Verkeersveiligheid georganiseerd. Landelijke en lokale partners hebben hun kennis gedeeld over het thema verkeersveiligheid;
 • In mei organiseerde de raad een hoorzitting voor wijkorganisaties om de knelpunten in de wijken te horen. Hieruit is een lijst ontwikkeld met de door inwoners ervaren verkeersonveilige punten in de stad. Deze lijst gaan we in 2018 verder uitwerken tot een nieuw Verkeersveiligheid programma;
 • Er zijn bijeenkomsten georganiseerd namens de burgemeester, OM en de politie in de wijken Vinkhuizen, Beijum en Lewenborg met als thema veiligheid. Bewoners konden aan veiligheid gerelateerde problemen aandragen. Ten aanzien van verkeer zijn er verschillende zaken binnengekomen en afgehandeld;
 • De rotonde Siersteenlaan/ Diamantlaan is heringericht en verkeersveiliger gemaakt. In maart heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. De praktische uitvoering is in december gestart;
 • Er is een pilot gestart met ledverlichting. Deze is aangebracht in de zebrapaden bij de Diamantlaan en binnenring in Beijum. Deze ledverlichting licht 's nachts op waardoor de zebrapaden in het donker beter opvallen;
 • Aanpak van verkeersonveilige punten naar aanleiding van signalen binnengekomen via turboteam of anderzijds;
 • We hebben diverse activiteiten uitgevoerd via de Verkeerswijzer, zoals:
 • Lesbrief ‘Tegelijk Groen” voor de basisscholen gemaakt en uitgevoerd;
 • Fietsverlichtingsacties;
 • Bij veel scholen de veilige schoolomgeving (gericht op gedrag) uitgevoerd;
 • We zijn gestart met de pilot Sociale Aanpak 30 km gebieden in de Den Uylstraat (eind 2017).

Conclusie

In 2017 heeft het onderwerp verkeersveiligheid in de gemeente Groningen veel aandacht gekregen. Door verschillende bijeenkomsten met de driehoek, experts en wijkbewoners hebben wij veel informatie gekregen over de plaatsen die inwoners als verkeersonveilig ervaren. Deze informatie ligt aan de basis van het in 2018 te vormen Verkeersveiligheid-programma.

Daarnaast hebben er in 2017 dertig minder ongevallen plaatsgevonden vergeleken met 2016. Dit is een afname van 2%. Ook zijn er in 2017 51 minder slachtoffers (gewonden en doden) gevallen ten opzichte van 2016. Dit is een afname van 13%. In 2017 viel er één verkeersdode te betreuren. Hoewel het streven is om verkeersdoden te voorkomen, was het een verbetering 83% van ten opzichte van 2016 daarvoor.

Hoewel we erg tevreden zijn met deze cijfers, is het te vroeg om te concluderen dat dit een positieve doorzettende trend is.