Jaarverslag 2017

Deelprogramma 7.2: Openbaar vervoer

Inleiding

Goed openbaar vervoer draagt bij aan het succes van tal van andere beleidsterreinen. Onze ambitie is dat het openbaar vervoer aan aantrekkelijkheid wint door verbetering van het aanbod, de betrouwbaarheid, dienstverlening en aansluiting. We willen de vraag naar vervoer goed faciliteren en meebewegen met veranderingen. Goed openbaar vervoer is betaalbaar en duurzaam. Dat leidt tot een hoge klanttevredenheid, ondanks de druk op de overheidsbijdragen.

 

Als gemeente hebben wij een belangrijke rol bij het inpassen van ambities op het spoor, zijn we de beheerder van een groot deel van de wegen waar de bus gebruik van maakt, hebben we een belangrijke rol bij de inrichting van en verbindingen van en naar openbaar vervoerknooppunten, stationslocaties en bushaltes inclusief bijbehorende (keten-) voorzieningen. Daarnaast zijn wij samen met de provincies Groningen en Drenthe de deelnemende bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen - Drenthe en daarmee ook opdrachtgever van het openbaar busvervoer.

 

De opdrachtgevers voor het landelijke en regionale spoorwegennet zijn respectievelijk de rijksoverheid en de provincies. Bij veel bestuurlijke keuzes worden wij betrokken.

 

We willen dat:

  • De dynamo's van Groningen (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar zijn met kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer;
  • Alle wijken en belangrijke stedelijke functies bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Beleidsvelden

  • Bereikbaarheid dynamo's HOV
  • Stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal reizigerskilometers regionale treinen Groningen (in miljoenen)

273,6

≥270

          -

 

Klanttevredenheidscijfer openbaar busvervoer (basisnet en HOV)

7,7

7,6

7,7

CO2-uitstootper reizigerskilometer bus

125 g/rkm

Daling van 2%

Daling van 8,9%

% doorstroming openbaar vervoer

57%

60%

56%

% buurtbewoners dat (zeer) tevreden is over fysieke toegankelijkheid openbaar vervoerhalte

-

>75%

-

% buurtbewoners dat (zeer) tevreden is over het openbaar vervoer in het algemeen

84%-

>75%

-