Jaarverslag 2017

7.1.1 De fiets eerst

Ons doel is: de fiets staat voorop. De fiets is in de stad het belangrijkste vervoermiddel. Bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen denken we daarom vanaf het begin vanuit de fiets. Bij iedere stedelijke ontwikkeling nemen we de fiets mee door het maken van een Fiets Effect Analyse (FEA).

 

Maar de fiets is niet alleen bij nieuwe ontwikkelingen van belang, het gaat er ook om dat het bestaande fietsnetwerk veilig is en goed wordt onderhouden. En net zo belangrijk: verkeerseducatie voor kinderen, ouderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal fiets effect analyses (FEA)

10

15

15

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

Bij iedere nieuwe ontwikkeling wilden we er vroegtijdig voor zorgen dat de fiets werd meegenomen. Daarnaast wilden we het serviceniveau en de aantrekkelijkheid van onze stallingsvoorzieningen verbeteren en het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg veiliger en overzichtelijker maken.

 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Het volledige fietsparkeerbeheer in de stad is opnieuw aanbesteed met daarbij veel aandacht voor het serviceniveau;
  • Er zijn (nieuwe) afspraken gemaakt met betrekking tot het beheer en onderhoud van fietspaden, zoals nieuwe richtlijnen (zoals vergevingsgezind fietspad) voor de aanleg van fietsvriendelijke infrastructuur, aanpassing strooiroutes en afspraken rond fietsomleidingen bij wegwerkzaamheden;
  • Met de aanleg van een fietsrotonde is het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg verkeersveiliger en overzichtelijker geworden.

Conclusie

In 2017 zijn grote stappen gemaakt met betrekking tot het beheer en onderhoud van onze fietsenstallingen en fietsinfrastructuur. Het beheer van de fietsenstallingen, zowel in de binnenstad als bij het Hoofdstation en station Europapark, is opnieuw aanbesteed. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt om bij de aanleg van nieuwe fietspaden zoveel mogelijk rekening te houden met de ontwerpprincipes van het 'vergevingsgezinde fietspad'. Daarbij valt te denken aan bredere fietspaden en het toepassen van schuine trottoirbandjes en ruimere boogstralen. Verder zijn strooiroutes voor fietspaden aangepast en zijn nieuwe afspraken gemaakt over fietsomleidingen bij (weg)werkzaamheden. Dit is conform de uitgangspunten uit de Fietsstrategie. Ten slotte is eind 2017 de nieuwe fietsrotonde - uniek in Nederland - op het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg in gebruik genomen.