Jaarverslag 2017

Deelprogramma 7.3: Auto

Inleiding

In ons Ommeland is weinig verstedelijking. De auto is dan ook een belangrijk vervoermiddel voor het sociaal en economisch functioneren van Stad en regio. Van groot belang is dat de dynamo's in Stad (inter)nationaal en regionaal goed bereikbaar zijn met de (vracht)auto. Voor toekomstige bereikbaarheid zijn aanpassingen aan de auto-infrastructuur nodig. Niet alleen voor de economie van de stad, maar ook om te voorkomen dat er alternatieve autoroutes ontstaan op ongewenste plekken. De kwaliteit van de leefomgeving verbetert door het verkeer te concentreren op de stedelijke hoofdwegen en sluipverkeer door de wijken te voorkomen.

 

De komende jaren staan in het teken van een aantal grote projecten. Groningen Bereikbaar wil de stad in deze periode bereikbaar houden en maximaal 10 minuten extra reistijd op de invalsroutes. Andere maatregelen voorkomen verkeer of verspreiden dit beter. Een efficiënt en duurzaam goederenvervoer maakt hier onderdeel van uit.

 

Wij willen dat:

 • De dynamo's van Groningen bereikbaar zijn met de (vracht-)auto;
 • Het autoverkeer zich concentreert op het hoofdwegennet, de wijken worden zo min mogelijk belast.

Beleidsvelden

 • Bereikbaarheid dynamo's auto
 • Stedelijke bereikbaarheid auto

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aandeel van de auto in de modal split binnen de gemeente Groningen

31,9%

<31,9%

31,9%

Aantal auto's op het binnencordon (werkdag)

225.000

220.000

229.600

Totale reistijd op 9 specifieke trajecten (wegen)

83,5

180,5

85

Ervaring bewoners van overlast van autoverkeer in de eigen wijk

16%

<16%

-

 

Jaarlijks monitoren we de bereikbaarheid per auto en de impact op de stad. De hoeveelheid autogebruik in de totale mobiliteit van de stad voor nu en in de toekomst (modal split) bepalen we met het gemeentelijk verkeersmodel. Daarnaast meten we op diverse locaties jaarlijks op straat het auto- en fietsverkeer. Zo volgen we onder andere de ontwikkeling van het aantal auto’s op het binnencordon (een denkbeeldige lijn binnen de stad Groningen, het gebied tussen spoorlijn Groningen-Sauwerd, Westelijke Ringweg, Zuidelijke Ringweg, Winschoterdiep, Eemskanaal, Van Starkenborghkanaal en Noordelijke Ringweg). Het binnencordon voor 2016 heeft een correctie plaatsgevonden, en wijkt daarom af van het cijfer in de voorgaande jaarrekening en begroting.

De bereikbaarheid van buiten naar de stad, wordt mede bepaald door de werkelijke reistijd (maximaal 10 minuten vertraging). De optelsom van de gemeten reistijden op 9 routes geeft een gemiddeld jaarbeeld in de spitsperiodes.

 

De indicator 'Totale reistijd op 9 specifieke trajecten' geeft de som van de reistijden op de volgende 9 trajecten weer:

 • A7 aansluiting Westpoort tot Hoendiep-Friesestraatweg;
 • A7 aansluiting Westpoort tot Europaweg-Damsterdiep;
 • A28 tot Emmaviaduct-Eeldersingel;
 • N360-Noorddijkerweg tot Europaweg-Damsterdiep;
 • N355 tot Ebbingestraat-Diepenring;
 • N355 tot Hoendiep-Friesestraatweg;
 • N361 tot Ebbingestraat-Diepenring;
 • Knoop Oostelijke ringweg/Noordelijke ringweg tot Europaweg-Damsterdiep;
 • A7 vanuit richting Hoogezand tot Europaweg-Damsterdiep.

 

De reistijden zijn een gemiddelde over een jaar (exclusief schoolvakanties) en een gemiddelde van de ochtend- en avondspits. Tijdens de uitvoering van de grote projecten heeft Groningen Bereikbaar als doel gesteld dat de reistijden per traject niet meer dan 10 minuten mogen toenemen ten opzichte van totale reistijd in 2014 (referentiejaar) van 90,5. Voor het totaal van de 9 trajecten is dat dus 90 minuten vertragingstijd. Bij elkaar dus maximaal 180,5.

De inwinning van de gegevens, die gebruikt worden voor de indicator reistijden, is maart 2017 gestopt. De gegevens voor 2017 zijn gebaseerd op de eerste twee maanden van 2017. Er wordt op een nieuwe manier reistijden ingewonnen. In de volgende begroting en jaarrekening zal deze indicator daarom wijzigen.

 

 De overlast van autoverkeer wordt gehaald uit de Leefbaarheid & Veiligheid enquête. Deze wordt één keer in de twee jaar gehouden. Voor 2017 zijn daarom geen cijfers beschikbaar.