Jaarverslag 2017

7.1.2 Een samenhangend fietsnetwerk

Ons doel is: Fietsers kunnen overal snel, comfortabel en veilig komen. Goede fietsverbindingen naar openbaar vervoer knooppunten, belangrijke economische trekkers (dynamo's) en de regio zijn belangrijk. In ons fietsnetwerk onderscheiden we het hoofdnetwerk, gericht op de snelle en doorgaande fietser, en het basisnetwerk, ontsluitend en fijnmazig. We zorgen voor de samenhang van ons fietsnetwerk op twee manieren. In de eerste plaats kijken we in samenhangen naar fietsverbindingen. We benaderen niet elk fietspad apart, maar richten ons op het fietsnetwerk van deur tot deur. Ten tweede benaderen we de fiets als onderdeel van de totale vervoersketen, omdat niet iedere reis zich helemaal voor het gebruik van de fiets leent. Daarom proberen wij de fiets in te zetten om het laatste gedeelte van de reis mee af te leggen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

 2017

Aantal OV-fietsverhuurlocaties bij stations en P+R-terreinen

6

7

7

Aantal aangelegde ontbrekende schakels

0

3

3

Aantal Fietsroutes Plus (verbinding met de regio)

3

4

3

Aantal verkeerslichten met slimme techniek

26

25

26

Kwaliteit van de fietspaden (cijfer tussen 0 en 10)

-

-

-

Aantal ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk

12

11

12

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

Om het stedelijke en regionale hoofdfietsnetwerk verder te completeren wilden we in 2017 een aantal ontbrekende schakels realiseren: nieuwe Fietsroutes Plus naar Ten Boer, Winsum en Haren, maar ook nieuwe stedelijke fietsverbindingen langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd. Verder wilden we twee bestaande fietspaden verbeteren en een fietsbrug over het Eemskanaal aanleggen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Verbreden van de Slimme Route door Park Selwerd en het verbeteren van de fietsoversteek over de Eikenlaan;
  • Verbeteren van het fietspad Midscheeps als onderdeel van de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer. Verder hebben fietsers op kruispunten voorrang gekregen ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer;
  • Besluitvorming met betrekking tot de fietstunnel bij de Papiermolen in het kader van de Aanpak Ring Zuid;
  • Uitvoeren van een eindbeeldstudie met betrekking tot de Fietssnelweg Assen-Groningen langs het Noord-Willemskanaal.

Conclusie

In 2017 hebben we grote stappen gemaakt met betrekking tot de aanleg van nieuwe fietspaden en ontbrekende schakels in en rond de stad. Zo zijn de Slimme Route door Park Selwerd en het fietspad Midscheeps (als aanlanding van de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer) sterk verbeterd voor de fietser. Verder is er een besluit genomen over de aanleg van de fietstunnel bij de Papiermolenlaan en is er een eindbeeldstudie Fietssnelweg Assen-Groningen uitgevoerd.

 

Overigens hebben we wel moeten constateren dat we voor veel fietsprojecten meer tijd nodig hebben dan aanvankelijk gedacht voor voldoende draagvlak bij omwonenden. Dit geldt voor de stedelijke fietspaden langs de Noordelijke Ringweg, de spoorlijn Groningen-Sauwerd, de Helperzoom en de fietsbrug over het Eemskanaal, maar ook voor provinciale Fietsroutes Plus zoals die naar Ten Boer en Winsum.