Jaarverslag 2017

Onderwijs

Het onderwijskansenbeleid is voortgezet. Net als vorig jaar scoren de leerlingen in het basisonderwijs in Groningen relatief goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde en laten de schoolprestaties een positieve ontwikkeling zien. Het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW-ers) onder 27 jaar zonder startkwalificatie is gedaald. Omdat het aantal NWW-ers onder 27 met startkwalificatie nog sterker is gedaald is het aandeel (%) in het totaal aantal NWW-ers onder 27 jaar wel toegenomen.
Via de werkwijze van onderwijsateliers hebben we verschillende vernieuwende initiatieven ondersteund in het onderwijs. Op deze manier stimuleren we ontwikkeling in het onderwijs met draagvlak vanuit het onderwijsveld zelf.
De afstemming tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp krijgt steeds beter vorm. De (preventieve) ondersteuning die de VO-WIJteams, die deel uit maken van WIJ-Groningen, bieden in het voortgezet onderwijs lijkt succesvol en wordt zeer gewaardeerd door het onderwijs.
In het kader van onderwijsinnovatie hebben we met het onderwijsveld drie pijlers benoemd, namelijk digitale geletterdheid en digitale vaardigheden; ondernemerschap en ondernemende vaardigheden en gepersonaliseerd leren en didactiek. We hebben ook verschillende gezamenlijk activiteiten ondernomen en onder meer een Digi-deal gesloten en een convenant buurtsamenwerking de Wijert- Helpman afgesloten.