Jaarverslag 2017

Deelprogramma 3.1: Onderwijskansen

Inleiding

In het deelprogramma Onderwijskansen bundelen we ons beleid gericht op het creëren van optimale onderwijsvoorwaarden en –voorzieningen. We willen dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien en zich probleemloos ontwikkelen. Ook zien we ze graag opgroeien tot verantwoordelijke burgers en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen.

 

We willen bijdragen aan kwalitatief onderwijs dat goed op elkaar aansluit. Dit onderwijs biedt de ondersteuning die aansluit bij de leerlingen en tegemoetkomt aan de vraag op de arbeidsmarkt. Het daagt kinderen en jongeren optimaal uit om zich te ontwikkelen en bereidt hen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Dit hebben we met de onderwijsinstellingen – van voorschoolse instellingen tot en met de Rijksuniversiteit Groningen vastgelegd in het Groninger Onderwijspact 2013.

 

In het kader van onderwijsinnovatie richten we ons op duurzaam onderwijs waarbij leerlingen worden opgeleid voor de samenleving van de 21e eeuw. Sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, digitale geletterdheid, duurzame ontwikkeling en internationalisering zijn hierin belangrijke termen. We stimuleren talentontwikkeling en een onderzoekende houding; leerlingen mogen zich onderscheiden. We zorgen voor verbinding tussen de samenleving en het leren op school, en zetten nieuwe kennis in voor verdere verbetering en innovatie in het onderwijs.

Beleidsvelden

  • Kansen en kwaliteitsbewaking
  • Nieuwe impuls vensterschool
  • Volwasseneneducatie
  • Onderwijshuisvesting
  • Talentontwikkeling

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Gemiddelde score begrijpend lezen Groningen

 

(Landelijk)

62,9

Minimaal landelijk gemiddeld

-

64,5

 

Landelijk 55,0

Gemiddelde score rekenen Groningen

 

(Landelijk)

114,7

Minimaal landelijk gemiddelde

113,9

 

Landelijk 112,0

Niet-werkende werkzoekenden jonger dan 27 jaar zonder startkwalificatie

621(41%)

lager

555 (64%)

 

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2014

2015

2016

2017

% achterstandsleerlingen 4 t/m 12 jaar

10,4%

7,6%

5,8%

5,9%