Jaarverslag 2017

3.1.1 Kansen en kwaliteitsbewaking

Met het Kansenbeleid richten we ons in de eerste plaats op de jongste burgers van de stad. We bieden voorzieningen om (taal-)ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en zo vroeg mogelijk aan te pakken. Om een goed leerklimaat in Groningen te stimuleren maakten we in 2013 met de onderwijsinstellingen afspraken in het Onderwijspact. De oprichting van het Groninger College van Onderwijs komt hieruit voort. Binnen dit beleidsterrein is ook ons kwaliteitstoezicht op de voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang ondergebracht.  

 

We willen:

  • Dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien, opgroeien tot verantwoordelijke burgers en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen;
  • Dat kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn volgen;
  • Voorschoolse voorzieningen en gastouderopvang van goede kwaliteit.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

% gebruik VVE-programma’s door VVE-doelgroep.

91%

95%

94%

% leerwinst groep 2 ten opzichte van landelijk gemiddelde.

52%

80%

64%

% geïnspecteerde locaties kinderopvang.

100%

100%

100%

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden de lopende activiteiten en maatregelen voortzetten en borgen. Daarnaast wilde we het gemeentelijk kansenbeleid herzien en doorontwikkelen vanaf 2017-2018 op basis van de landelijke richtlijnen en het herziene financiële kader. We wilden ook het onderwijs in de stad en de onderlinge samenwerking in het onderwijsveld verder versterken door de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven in het onderwijs te blijven ondersteunen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2017 is het ingezette beleid voortgezet. De kwaliteit van de vve is verder verbeterd. Dit betreft onder andere professionalisering door inzet van vve coaches en verhoging van het taalniveau van pedagogisch medewerkers. Registraties zijn beter op orde gebracht en samenwerking is versterkt. In 2017 is tevens een nieuw beleidsplan ‘Voor alle jonge kinderen gelijke kansen’ ontwikkeld dat het huidige beleid verder aanscherpt.

Conclusie

Het bereik van de vve doelgroepkinderen is in 2017 gestegen dankzij een actieve toeleiding vanuit het consultatiebureau (JGZ). Ook de leerwinst in groep 2 is in 2017 gestegen t.o.v. 2016 maar onze ambitie - 80% ten opzichte van het landelijk gemiddelde - hebben we nog niet gehaald. Deze is ambitieus, maar desalniettemin blijven we er naar streven. Er is veel aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering van de vve.