Jaarverslag 2017

3.1.4 Onderwijshuisvesting

We willen goede en goed bereikbare schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. We zien goede schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat als een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs staat de procedure beschreven voor het opstellen en betalen van het programma onderwijshuisvesting.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden:

  • Dat alle leerlingen in de stad Groningen onderwijs krijgen in moderne schoolgebouwen met voldoende capaciteit en een fris binnenklimaat;
  • Een update presenteren van het integraal huisvestingsplan (IHP).

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Het project Fris en Duurzaam voor het primair onderwijs afronden;
  • Uitvoering gegeven aan het programma onderwijshuisvesting 2017;
  • Het in overleg met de schoolbesturen voorbereiden van een vernieuwd onderwijshuisvestingsplan dat start vanaf 2019. Het maken van een update van het huidige integraal onderwijshuisvestingsplan bleek door enkele majeure ontwikkelingen niet zinvol.

Conclusie

  • Alle scholen primair onderwijs voldoen aan de uitgangspunten van Fris en Duurzaam;
  • De voorbereidingen voor een nieuw integraal onderwijshuisvestingsplan dat geldt vanaf 2019 zijn gestart.