Jaarverslag 2017

3.1.3 Volwasseneneducatie

Met ons beleid voor volwasseneneducatie (WEB) richten we ons op het aanbod van cursussen Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden, analfabeten en vrijwillige inburgeraars die hun beheersing van het Nederlands als tweede taal willen vergroten. Educatie draagt bij aan de sociale en professionele (zelf)redzaamheid van mensen. Door de betere beheersing van de basisvaardigheden (Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden) kunnen mensen zelfstandiger meedoen in de samenleving.

 

De gemeente heeft een breed aanbod aan cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden ingekocht. Voor het formuleren van het educatiebeleid en de inkoop van cursussen hebben we samen gewerkt met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. De gemeente Groningen heeft als contactgemeente de inkoop van educatie ingekocht en het regionale educatiebeleid gecoördineerd.

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten om de specifieke uitkering en daarmee de wettelijk verplichte regionale samenwerking vooralsnog in stand te houden en de huidige samenwerking - in afwachting van nieuw rijksbeleid - voorlopig voort te zetten. Op basis hiervan heeft de gemeente Groningen het regionaal programma voor alle gemeentes uit de arbeidsmarktregio voorgezet.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.  Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal nieuwe deelnemers basiseducatie

344

500

450

Totaal aantal deelnemers basiseducatie

-

1.100

1.120

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • Dat iedereen in Groningen kan lezen, schrijven en rekenen en beschikt over digitale vaardigheden;
  • Dat iedere cursist zijn of haar hoogst haalbare niveau bereikt.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben in overleg met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio een regionaal educatieplan opgesteld op basis waarvan we cursussen taal en rekenen ingekocht hebben. Dit regionaal educatieplan zal in 2018 voortgezet worden. Verder zijn met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio ook afspraken gemaakt over hoe educatie vanaf 2019 in te bedden in het sociale domein. De feitelijke inbedding kan echter pas plaats vinden als duidelijk is wat het nieuwe kabinet wil met de middelen voor de Wet educatie.

Conclusie

In 2017 hebben we het programma voor de Wet educatie en beroepsopleidingen volgens plan uitgevoerd. De beschikbare middelen zijn ingezet voor cursussen Nederlandse taal en rekenen en Nederlands als tweede taal. De lessen worden verzorgd door de ROC’s, zowel centraal (op de ROC’s) als ook op diverse laagdrempelige locaties in de wijken. In 2017 zijn bij het Alfa-college en Noorderpoort 450 nieuwe deelnemers met een cursus gestart. Het aantal nieuwe deelnemers (450) ligt iets onder het streefgetal (500). Een precieze oorzaak daarvoor is moeilijk te geven. Met 670 deelnemers die al eerder zijn gestart met een cursus taal of rekenen komt het totaal aantal deelnemers op 1.120. Het totaal aantal deelnemers ligt iets boven het streefgetal.