Jaarverslag 2017

3.1.2 Nieuwe impuls vensterschool

In de Vensterscholen verbinden en bundelen we onderwijs met andere maatschappelijke activiteiten en voorzieningen zoals kinderopvang, WIJ-team, sport en welzijn. Hierdoor creëren we een breed aanbod, dagen we kinderen uit en krijgen ze volop kansen om hun talenten te ontwikkelen.

 

In 2013 verscheen het samen met de schoolbesturen opgestelde Ambitiedocument nieuwe impuls vensterscholen. Hiermee voert het onderwijs nu de regie op de samenwerking. In een gezamenlijke stuurgroep zitten onderwijs, opvang, gemeente en het lectoraat Integraal jeugdbeleid. Daarin stimuleren we vensterscholen om te werken aan versterking van de volgende vier thema’s:

  • Een gezamenlijk pedagogisch fundament;
  • Doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar;
  • Ouderbetrokkenheid;
  • Ondersteuning en jeugdhulp.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

% vensterscholen

70%

>70%

70%

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden in samenwerking met het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen de pijlers van de Vensterschool verder versterken. Om dat te bereiken wilden we de onderlinge samenwerking en de samenwerking en afstemming met WIJ-Groningen intensiveren en succesvolle werkwijzen verduurzamen door onder andere een meer duurzame financiering van de Vensterscholen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van enerzijds verduurzaming en anderzijds 'doorontwikkeling'. Bestaande vensterscholen wilde hun samenwerkingsrelaties met name met de kinderopvang intensiveren en verduurzamen en tevens zich heroriënteren op hun positie en ambitie als Vensterschool binnen het - ingrijpend veranderd - sociaal domein. De Wet op Passend Onderwijs, de Jeugdwet en de decentralisatie van de jeugdhulp en de komst van WIJ-teams zijn van grote invloed op de dagelijks praktijk van de (Venster)scholen (in de wijk) en bieden nieuwe kansen en mogelijkheden.

 

Beide ontwikkelingen - verduurzaming en doorontwikkeling - zijn ook nu nog in volle gang. Het streven naar verduurzaming krijgt ook vorm in het samen met de gemeente zoeken naar meer eenduidigheid, samenhang en duurzaamheid in het aanbod aan (preventieve) activiteiten en voorzieningen en de financiering er van. Dit streven sluit naadloos aan bij onze gemeentelijke ambitie in het kader van Positief Opgroeien.

Conclusie

De vensterscholen zijn nog volop in ontwikkeling. Samen met voorschoolse instellingen, maar ook steeds meer met het samenwerkingsverband passend onderwijs en WIJ-Groningen, zetten ze zich in voor een optimale ontwikkeling van alle kinderen. Een gezamenlijk pedagogisch fundament, doorgaande ontwikkelingslijnen 0-13 jaar, ouderbetrokkenheid, vroeg signalering en het tijdig inzetten van passende preventieve ondersteuning en/of jeugdhulp dragen daar aan bij. Het besef dat een integrale aanpak in samenwerking met betrokken partners daarbij onontbeerlijk is wordt steeds breder gedragen.