Jaarverslag 2017

3.2.3 Passend onderwijs

Doel van passend onderwijs – een verantwoordelijkheid van het onderwijs - is om er voor te zorgen dat alle jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat iedere jeugdige, eventueel met extra ondersteuning, een passende onderwijsplek heeft die aansluit bij zijn kwaliteiten en mogelijkheden.

 

Vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdhulp zijn wij in veel gevallen medeverantwoordelijk voor de extra ondersteuning en jeugdhulp die sommige leerlingen nodig hebben om onderwijs, in welke vorm dan ook, te kunnen blijven volgen. We werken intensief samen met het onderwijs, WIJ Groningen en andere betrokken partijen om te komen tot een optimale afstemming van onderwijs en jeugdhulp met als doel om de ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen te vergroten en belemmeringen weg te nemen. Deze inzet zal naar onze verwachting op termijn leiden tot een afname van de vraag naar (intensieve) jeugdhulp en naar een afname van de risico’s op schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten (zonder startkwalificatie).

Wat wilden we bereiken in 2017?

Om alle jeugdigen, ook jeugdigen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, optimaal mee te laten doen aan de samenleving wilden we in nauwe samenwerking met het onderwijs, WIJ-Groningen en andere relevante partijen:

  • Sterk inzetten op het vroegtijdig signaleren van problemen en het bieden van (preventieve) ondersteuning in het onderwijs - de leefwereld van jeugdigen - om daarmee ook schooluitval en verwijzing naar speciaal onderwijs te voorkomen en om de vraag naar (specialistische) jeugdhulp te beperken;
  • Komen tot een optimale afstemming van onderwijs en jeugdhulp met als doel om de ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen te vergroten en belemmeringen weg te nemen;
  • Uitgaande van de leefwereld van de jeugdigen komen tot een integrale benadering van de domeinen onderwijs, RMC/VSV, arbeid, WMO en jeugdhulp.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We ondersteunen vanuit WIJ-Groningen leerlingen in het onderwijs. Het VO-WIJteam bestaat uit medewerkers met verschillende expertise die, naar voorbeeld van de School als wijk samenwerken als één team om leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen in het onderwijs. De ondersteuning die zij bieden in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het praktijkonderwijs sluit aan bij de ondersteuningsstructuur in de afzonderlijke scholen en is gericht op het vroegtijdig signaleren van problemen en ontwikkelingsachterstanden en het bieden van ondersteuning die aansluit bij de door de scholen en de samenwerkingsverbanden geboden ondersteuning. De inzet van het VO-WIJteam wordt door het onderwijs bijzonder gewaardeerd.

 

De pilot School als wijk, die ondersteuning van leerlingen in het MBO betreft, hebben we in 2017 voortgezet en we hebben op provinciaal niveau besloten deze vorm van ondersteuning in 2018 uit te breiden naar alle MBO-scholen in de provincie. Eind 2018 besluiten we op provinciaal niveau of we de School als Wijk ook na 2019 voortzetten.

 

We werken samen met WIJ-Groningen, GGD/JGZ, onderwijs (schoolbesturen, het samenwerkingsverband passend onderwijs PO en de expertisecentra voor onderwijsondersteuning) en de kinderopvang aan het beter op elkaar aan laten sluiten van de bestaande vormen van ondersteuning die door de verschillende partners geboden worden aan kinderen (en ouders) in het basisonderwijs en in de voorschoolse voorzieningen.

 

We onderzoeken in samenwerking met het (speciaal)onderwijs, WIJ-Groningen, de RIGG en de samenwerkingsverbanden PO en VO de mogelijkheden voor nieuwe, flexibele vormen van jeugdhulpverlening die beter aansluiten bij de vraag vanuit het onderwijs (bv. onderwijs-ondersteuningsarrangementen; vormen van collectieve ondersteuning in het speciaal onderwijs).

 

We werken in samenwerking met het onderwijs in regionaal verband aan het versterken van een integrale jongerenaanpak waarbij we onze gezamenlijke inzet op de domeinen onderwijs, RMC/VSV, arbeid, jeugdhulp, WMO (dagbesteding) nog beter willen afstemmen.

Conclusie

De partners die betrokken zijn bij het bieden van (preventieve) ondersteuning in het onderwijs en bij het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten werken steeds intensiever samen waardoor de geboden ondersteuning steeds beter aansluit bij de vraag van leerlingen en leerkrachten. Dit voorkomt ontwikkelingsachterstanden van (individuele) leerlingen, (langdurig) schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en onnodige jeugdhulp. Kortom, dit zorgt ervoor dat leerlingen passend onderwijs kunnen blijven volgen.