Jaarverslag 2017

Onderhoud & beheer openbare ruimte

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
09.1Kwaliteit leefomgeving53.89654.94552.5482.397
09.1.1Schone en hele leefomgeving32.72433.34631.0452.301
09.1.2Riolering en water17.84718.04318.092-49
09.1.3Ecologie en groen54054052812
09.1.4Dierenwelzijn02282262
09.1.5Bodem856856722134
09.1.6Begraven1.9281.9311.934-3
09.1.7Bewonersparticipatie0000
09.2Afvalinzameling en -verwerking28.75031.27031.709-439
09.2.1Afval inzamelen en verwerken28.75031.27031.709-439
Baten
09.1Kwaliteit leefomgeving22.61422.73923.419679
09.1.1Schone en hele leefomgeving4.9655.0045.147144
09.1.2Riolering en water16.20816.31916.820502
09.1.3Ecologie en groen0000
09.1.5Bodem565615599
09.1.6Begraven1.3851.3611.296-65
09.1.7Bewonersparticipatie0000
09.2Afvalinzameling en -verwerking35.09837.76238.703941
09.2.1Afval inzamelen en verwerken35.09837.76238.703941
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves2044044040
Onttrekking aan reserves1612612610
Totaal Saldo na bestemming.24.97625.85722.2783.579

Financiële toelichting

Deelprogramma 09.1 Kwaliteit van de leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

2.405

679

3.084

Budgetten groot onderhoud openbare ruimte (V 1,856 miljoen euro)
Het resultaat op budgetten groot onderhoud openbare ruimte van 1,856 miljoen euro wordt met name veroorzaakt doordat diverse projecten die zijn gepland voor 2017 voor een deel niet (geheel) zijn uitgevoerd in 2017. Gedurende het jaar hebben we bijgestuurd door in 2018 geplande projecten in 2017 uit te voeren indien bleek dat een project dat gepland staat in 2017 pas kan worden uitgevoerd in 2018 of later. Desondanks lopen bepaalde projecten in de uitvoering vertraging op vanwege de afstemming met bewoners en/of samenvoeging met andere projecten. Enerzijds is er een voordeel van 1,651 miljoen euro op de programmabudgetten voor het groot onderhoud. Anderzijds is er een resultaat van 205 duizend euro als gevolg van een vrijval op het budget BORG kapitaallasten.

 

Extra beleid groot onderhoud kinderboerderij Stadspark (V 197 duizend euro)
In 2018 gaat de Natuur Duurzaamheid Educatie (NDE) verhuizen naar de locatie van de Kinderboerderij. Het in 2017 geplande groot onderhoud aan de Kinderboerderij is daardoor grotendeels verplaatst naar 2018. Dit leidt tot een resultaat in 2017.

 

Extra beleid gladheid gele stenen (V 47 duizend euro)
In de begroting 2017 is 320 duizend euro aan extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de gladheid van de gele stenen in de binnenstad. Gekozen is voor een wijziging in de aanpak. Alle gele stenen worden de komende vijf jaar vervangen door een nieuwe steen die voldoende stroef blijft. Om de grootste risico’s in 2017 te beperken, hebben we de gladste straten in de tussentijd opgeruwd. Het effect hiervan is dat de extra beleidsmiddelen niet volledig zijn uitgegeven. De raad heeft middels een begrotingswijziging reeds 200 duizend euro aan de reserve “extra beleid” toegevoegd. Van het restant budget  van 120 duizend euro is 73 duizend euro uitgegeven.

 

Beheer openbare ruimte (V 559 duizend euro)
Het voordelig regulier resultaat van 559 duizend euro wordt voor 194 duizend euro veroorzaakt doordat de nieuwe wijk Meerstad pas per 1 juni is overgedragen aan de Gemeente Groningen. Hierdoor is het beschikbare budget niet geheel benut. Het restant resultaat ad 365 duizend euro is per saldo het resultaat op de onderdelen verkeersvoorzieningen, kunstwerken, groen- en speelvoorzieningen, wegen, beheer en stadsdelen. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt doordat de in 2017 geplande activiteiten wel zijn uitgezet maar nog niet daadwerkelijk in 2017 zijn uitgevoerd.


Onderhoud graven (V 8 duizend euro)

Voor het opvangen van het tijdsverschil in het ontvangen van de heffingen (begraven, grafonderhoud, grafhuur en afkoopsommen) en de daadwerkelijke uitgaven voor het onderhoud van de graven wordt het resultaat op de begraafexploitatie beschouwd als “bijzonder resultaat”. Het resultaat in 2017 is 8 duizend euro.

 

Uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020 (V 204 duizend euro)
Om te zorgen dat bodem en ondergrond een volwaardige plaats behouden zijn op landelijk niveau via de bodemconvenanten afspraken gemaakt. Hierin hebben de publieke partijen zich gecommitteerd aan een aantal doelen. Door de rijksoverheid zijn hier middelen aan gekoppeld. Het huidige bodemconvenant loopt van 2016 tot en met 2020. Het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020 (UP) koppelt de doelen uit het convenant aan de beschikbaar gestelde rijksmiddelen. De kosten voor het programma worden gedekt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen via de decentralisatie uitkering Bodem (jaarlijks 798 duizend euro per jaar). De raad heeft met het vaststellen van het voorstel ''Eén integraal afwegingsmoment, kader op te nemen bestemmingsvoorstellen jaarrekening'' besloten om het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond als meerjarig project aan te merken. Het resultaat 2017 bedraagt voor dit meerjarig project 204 duizend euro.

 

Overige (V 213 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 213 duizend euro.

 

Deelprogramma 09.2 Afvalinzameling en- verwerking

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-439

941

502

Bedrijfsafval (V 502 duizend euro)
Ten opzichte van de begroting is er sprake van hogere baten van 570 duizend euro wegens een hoger afvalaanbod dan begroot. Hierdoor zijn meer tonnages bij de klanten in rekening gebracht. Echter door de hogere omzet zijn er ook hogere verwerking- en inzamelkosten (68 duizend euro). Het resultaat is per saldo 502 duizend euro.

 

Huishoudelijk afval (V - duizend euro)
Er zijn minder kwijtscheldingen verleend dan begroot. Dit heeft een positief effect op de lasten van

83 duizend euro. Waarschijnlijk leidt een gunstiger economisch klimaat tot een geringere noodzaak tot kwijtschelding van het betalen van de afvalstoffenheffing. Bij de afvalstoffenheffing waren er hogere baten van 324 duizend euro wegens volume effecten. Daarnaast was er een voordeel van 47 duizend euro uit overige baten bij huishoudelijk afval. Hier tegenover staat een negatief effect op de lasten van 525 duizend euro. Dit komt hoofdzakelijk door hogere lasten uit een nacalculatie 2017 van het ARCG, een nacalculatie van voorgaande jaren met betrekking tot kunststoffen én gestegen kostenverbrandingsbelasting.    

 

Voorziening afvalstoffenheffing
De voorziening afvalstoffenheffing is opgebouwd uit de voordelige resultaten op het taakveld huishoudelijk afval in achterliggende jaren. Bij de begroting 2017 is, conform het raadsbesluit uit 2012, bij de vaststelling van de tarieven 2017 rekening gehouden met een onttrekking van 700 duizend euro aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Mede door deze onttrekking is het mogelijk gemaakt om de tarieven afvalstoffenheffing 2017 met gemiddeld 7 euro te verlagen. Wegens de per saldo hogere lasten (71 duizend euro) is in 2017 werkelijk 771 duizend euro onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing om afgerond tot 100% kostendekkendheid te komen.