Jaarverslag 2017

9.1.2 Riolering en water

We zorgen voor een goed functionerend water- en rioleringssysteem. Met dat systeem hebben we respect voor mens, dier en milieu zoals vastgesteld in het Groninger water- en rioleringsplan 2014-2018. Met de waterschappen werken we lokaal en regionaal aan verdere samenhang van het waterbeleid in het Waterakkoord. Met deze samenwerking en het delen van onze expertise op dit vlak geven we invulling aan het streven om de stijging van maatschappelijke kosten binnen dit beleidsveld te beperken.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal meters riool dat is vernieuwd

6500

9.570

9.000*

Oppervlakte (ha) verharding waar regen- en afvalwater wordt gescheiden

0,65

7,4

3,2

* dit is inclusief de circa 3,5 kilometer riolering die is verlegd/vernieuwd in verband met de aanpak van de zuidelijke ringweg.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden in 2017 de verdere uitvoering van het Groninger water- en rioleringsplan (GWRP) 2014 – 2018 realiseren. Hiermee houden we de kwaliteit van het riool op peil en verbeteren we de scheiding tussen schoon en vuil water.

 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2017 hebben we

  •  / De verbeteringsmaatregelen voor de waterstructuur van het Stadspark opgestart;
  •  Een begin gemaakt met diverse projecten voor het vervangen en herstellen van riolen;
  •  / Bij vervanging van riolen de scheiding van regen- en afvalwater verder uitgebreid;
  •  Voor de aanpak van Ringweg Zuid het riool verlegd en geoptimaliseerd;
  •  Een aantal vijvers gebaggerd;
  •  Ongewenste waterplanten bij Hoornsedijk en Helperdiep verwijderd.

 

Conclusie

We hebben in 2017 weer diverse projecten uit het GWRP 2012- 2018 uitgevoerd en opgestart. Het is normaal dat de voorbereiding en uitvoering van dergelijke ingrijpende projecten niet binnen een jaar mogelijk is. Hierbij speelt de afstemming op werkzaamheden van nutsbedrijven een belangrijke rol. Zij kampen namelijk met een capaciteitsprobleem door een landelijk gebrek aan gekwalificeerd personeel voor het verleggen van kabels en leidingen. Hierdoor heeft het meer tijd gekost om de beoogde rioolvernieuwing binnen dit beleidsveld te realiseren en blijven we achter bij de beoogde prestaties. Dit heeft ook gevolgen voor de gerealiseerde scheiding tussen regen- en afvalwaterafvoer.

De verlegging van het riool voor de aanpak van de zuidelijke ringweg hebben we dankzij een stevige inzet en goede afstemming met de andere betrokken partijen naar volle tevredenheid kunnen afronden.