Jaarverslag 2017

9.1.1 Kwaliteit leefomgeving

Dit beleidsveld behelst het beheer en onderhoud van verhardingen, verkeersvoorzieningen, groen, speelvoorzieningen, bruggen, tunnels en viaducten. We werken hierbij met vastgestelde kwaliteitsdoelen volgens onze Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) systematiek. In de jaarlijkse borgschouw beoordelen we samen met burgers of we onze doelen halen. We streven er naar dat 90% van de stad voldoet aan de kwaliteitsdoelen BORG en dat ieder jaar minimaal 90% van de benodigde vervangingen en groot onderhoud is uitgevoerd.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

% van de stad dat voldoet aan de BORG-kwaliteit

94 %

90 %

91 %

% van het programma groot onderhoud en vervanging dat is uitgevoerd

81 %

90 %

94 %

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We hebben ook in 2017 gestreefd naar het realiseren van de vastgestelde BORG kwaliteitsdoelen. Daarnaast wilden we een goed en veilig gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte blijven waarborgen, onder andere door de uitvoering van alle noodzakelijke groot onderhoud en vervangingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  •  Onderhoud en beheer van de openbare ruimte uitgevoerd volgens de doelen Beheer Openbare Ruimte (BORG);
  •  Versleten voorzieningen in de openbare ruimte vervangen;
  •  / bomenbeheerplannen Beijum en Lewenborg uitgevoerd en een aantal projecten ter verbetering van de boomstructuur voorbereid;
  •  In een aantal straten van de binnenstad gladde stenen opgeruwd om een veilig gebruik mogelijk te blijven maken;
  •  Een begin gemaakt met het uitwerken van de ambitie om ook op stadsdeelniveau overal een BORG score van 90 procent te realiseren.

 

Conclusie

In 2017 hebben we met een stadsbrede BORG score van 91 % de beoogde onderhoudskwaliteit gerealiseerd. Daarnaast konden we met de uitvoering van 94 % van het programma groot onderhoud en vervangingen een goed en veilig gebruik van de voorzieningen in de stad blijven bieden. Een deel van dit programma wordt pas in 2018 uitgevoerd door langere voorbereiding- of vergunningsprocedures en/of doordat meeliftende partners meer tijd nodig hebben. In de binnenstad hebben we door het opruwen van de gele stenen de gladste straten weer veilig gemaakt. Daarnaast hebben we een aanpak ontwikkeld waarbij we de huidige gele stenen in de komende jaren gefaseerd gaan vervangen door een nieuwe steen die ook op termijn stroef blijft.