Jaarverslag 2017

9.1.5 Bodem

Binnen bodem werken we aan het duurzaam ontwikkelen, benutten en beheren van de bodem. Dat doen we binnen de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. De landelijke kaders zoals beschreven in het bodemconvenant 2016-2020 zijn vertaald in het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020. Daarmee willen we een schone en veilige bodem die past bij het soort gebruik, voorkomen dat activiteiten in de ondergrond tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden en ondergrondse kansen optimaal afstemmen met bovengrondse ontwikkelingen zoals bodemenergie, ondergronds bouwen en waterhuishouding.

Wat wilden we bereiken in 2017?

In 2017 streefden we ernaar dat:

  • We een schone en veilige bodem hebben die past bij de gebruiksfunctie. Er mogen geen risico’s zijn voor de gezondheid van onze inwoners, het bodemleven en voor verspreiding van verontreinigingen in het grondwater;
  • Activiteiten in de ondergrond niet tot maatschappelijk onacceptabele effecten leiden
  • Voorbereid zijn op mogelijke areaaluitbreidingen voor de gemeente Groningen.

 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2017 hebben we:

  •  De bodem beschermd en zorg gedragen voor nazorglocaties. Hiertoe hebben we diverse vergunningaanvragen en meldingen binnen de daarvoor geldende kaders afgehandeld en ervoor gezorgd dat de lopende (na)zorg verplichtingen op het gebied van de bodemsanering worden uitgevoerd;
  •  Uitvoering gegeven aan het programma bodem en ondergrond 2015-2020. Naast het uitvoeren van de wettelijke taken hebben we binnen het thema ‘bodem en voedsel’ gewerkt aan meer bewustwording en het belang van een gezonde bodem;
  • Voorbereidingen getroffen voor de aanpassing van onze bodemkaarten in verband met de eventueel aanstaande gemeentelijke herindeling.

Conclusie

Er zijn geen spoedlocaties meer in de gemeente Groningen, waardoor we ons nu kunnen richten op een verdere verbetering van de bodemkwaliteit. De doorlopende activiteiten binnen dit beleidsveld leveren daaraan een continue bijdrage en leiden tot duurzaam bodembeheer. Na de eventuele gemeentelijke herindeling zal de nieuwe gemeente verantwoordelijk worden voor een groter grondgebied. Afgelopen jaar zijn de eerste voorbereidingen hiervoor getroffen.