Jaarverslag 2017

9.1.7 Bewonersparticipatie

We ondersteunen bewonersinitiatieven. Voor een schone en hele stad zijn de bewoners zelf mede verantwoordelijk. Een grotere betrokkenheid van buurtbewoners leidt tot minder vervuiling en schade en tot meer tevredenheid. In het kader van participatie faciliteren we onder meer initiatieven van bewoners op het gebied van moestuin-tuinieren en stadslandbouw.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal gefaciliteerde participatieprojecten

379

405

439

 

 

Wat willen we bereiken in 2017?

We wilden in 2017 minstens net zoveel participatieprojecten faciliteren als in 2016.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2017 hebben we:

  •  416 projecten ondersteund waarbij bewoners participeren in de schoonmaak van de openbare ruimte;
  •  18 bewonersinitiatieven gefaciliteerd die gericht waren op aanpak van de woonomgeving (groenbeheer en sport- en spelvoorzieningen in de openbare ruimte, realisatie geveltuintjes, aanpak woonomgeving);
  •  /In het kader van Eetbare stad zijn 5 initiatieven voor buurt-moestuinen gefaciliteerd en diverse promotieactiviteiten uitgevoerd;
  •  De jaarlijkse borgschouw uitgevoerd met de hulp van 77 bewoners;
  •  Via de gebiedsteams bewoners betrokken bij de afweging van onderhoud ten opzichte van andere prioriteiten in de wijk.

Conclusie

We zijn zeer content met het feit dat steeds meer mensen betrokken zijn bij het onderhoud van de woonomgeving. Met onze inzet in het regelen van ondersteuning op maat bij de verschillende bewonersinitiatieven leveren we daarin een belangrijke bijdrage. Het grote aantal participatieprojecten in 2017 was onder andere een gevolg van onze extra inzet in milieueducatielessen op scholen. Ook bij het onderhoud aan groen, speelvoorzieningen en verharding waarin nog keuzes mogelijk zijn, krijgt bewonersparticipatie heel concreet vorm. Bij circa 25 procent van dit onderhoud is door bewoners gekozen voor een andere invulling dan het oorspronkelijk geplande onderhoud.