Jaarverslag 2017

9.2.1 Afval inzamelen en verwerken

De gemeente Groningen zamelt het afval zelf in. De verwerking hebben we uitbesteed aan derden. We hebben een infrastructuur voor efficiënte en gescheiden inzameling. Daarnaast werken we met communicatie en participatie aan het verminderen van de hoeveelheid afval en het verder verbeteren van de gescheiden inzameling.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

 2017

Tevredenheid bewoners over mogelijkheid om gescheiden aan te leveren

6,4

> 7,3

-

Kg papier per inwoner (bronscheiding)

36

44

36

Kg glas per inwoner (bronscheiding)

18

20

18

Kg kunststof & drankkartons per inwoner (nascheiding)

29

30

29

Kg organisch materiaal per inwoner (bronscheiding)

41

39

42

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

 • Vermindering van de vrijkomende hoeveelheid restafval per inwoner;
 • Verbetering van de gescheiden inzameling door uitbreiding voorzieningen;
 • Verbetering van de mate van hergebruik of nuttige toepassing van materialen;
 • Wij willen dat onze afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt en ons Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) wordt gebruikt om biogas op te wekken en compost te maken (biobased economie);
 • Wij oriënteren ons ook op innovaties en kansen op het gebied van afvalverwerking waarmee de circulaire economie lokaal en regionaal kan worden versterkt en personen op afstand van de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 •  / Uitbreiding voorzieningen gescheiden inzameling:
 • Extra brengpunten glas, papier en textiel;
 • Inzet papiermini's bij huis (ca 500 woningen).
 •  / Communicatiecampagne "Haal alles uit je afval";
 • Afvalpreventie: project 100/100/100;
 •  / Project afvalscheiding gericht op studenten,
 •  Project aanpak zwerfafval/ bij plaatsingen rond ondergrondse containers,
 •  / In 2017 is een groot aantal initiatieven van bewoners en/of wijkorganisaties ondersteund op het gebied van afval, waaronder:
 • 115 milieueducatielessen op basisscholen rond het thema afval;
 • 18 tijdelijke Milieustraten op locaties in de wijken;
 • 60 zwerfafval-/snoeprouteteams (scholen);
 • 175 Lentekriebel-acties;
 • 200 zwerfafvalacties met bewoners.

In totaal zijn zo'n 16.000 bewoners betrokken geweest bij ondersteunde acties op het gebied van afval.

Conclusie

Door de aantrekkende economie is de hoeveelheid restafval in 2017 relatief sterk gestegen (+4,4%) ten opzichte van het voorgaande jaar. De hoeveelheden brongescheiden papier, textiel en GFT zijn licht gestegen in 2017 maar in mindere mate dan restafval. Ondanks onze inzet op het gebied van voorzieningen en communicatie hebben we hierdoor de doelstelling van 60% hergebruik in 2017 niet gehaald. We hebben huishoudelijk afval duurzaam en effectief ingezameld. Daarbij zijn de diverse deelstromen - al dan niet na scheiding achteraf - door diverse verwerkers gerecycled of in energie omgezet (groen gas/ elektriciteit). In 2017 is het aantal bewoners dat is gefaciliteerd in het kader van participatie opnieuw verder gestegen. De doelstellingen ten aanzien van afval hebben we hiermee in 2017 gedeeltelijk bereikt. De kosten die met dit beleidsveld gemoeid waren, konden geheel worden gedekt uit de opbrengsten afvalstoffenheffing en door een onttrekking te doen uit de voorziening afvalstoffenheffing.