Jaarverslag 2017

9.1.3 Ecologie

We versterken de ecologische kwaliteiten in de stad, volgens onze groenstructuurvisie Groene Pepers. Ons doel is een optimaal functionerende soortenrijke stadsnatuur die de bewoners positief waarderen. Daarnaast willen we behoud van een kwalitatief hoogwaardig groenareaal, een goede ecologische inrichting en een daarbij passend beheer.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

% van het ecologisch areaal dat voldoet aan BORG*

89%

90%

78%

Oppervlakte (ha) ecologisch areaal**

868

873

874

* We onderzoeken de mogelijkheden voor een extra indicator waarmee we de jaarlijkse ontwikkeling van de groene en ecologische (biodiversiteit) kwaliteit van de stad gaan monitoren.

** De hier gepresenteerde ontwikkeling van ecologisch areaal betreft de bruto oppervlakte van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Omdat de netto oppervlakte “ecologisch beheerd areaal” een betere indicatie geeft van de ecologische kwaliteit van de stad, gaan we deze indicator in het komende jaar daarop aanpassen.

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden in 2017 zorgen voor:

  • Een betere borging van het behoud van hoogwaardig groen;
  • Verbetering van de ecologische kwaliteit van de stad;
  • Consolideren van het bestaande ecologisch beheer.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2017 hebben we:

  •  Het ecologisch beheer van een deel van de Stedelijke ecologische structuur (SES) voortgezet;
  •  In een aantal projecten (waaronder Oostelijke ringweg, Meerstad, Bessemoerstraat, Stadspark) verbetering van de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte gerealiseerd;
  •  De groencompensatieregeling geïmplementeerd en toegepast;
  •  Op zowel lokaal als nationaal niveau de afstemming met natuur- en milieuorganisaties voortgezet;
  •  Samen met bewoners en organisaties gewerkt aan het beheerplan "Groene Long" en het project "Bloemenlint" en het bewonersinitiatief Kardings ontzet ondersteund.

 

Conclusie

We hebben in 2017 onze doelen binnen dit beleidsveld gerealiseerd. We hebben de groencompensatie geïmplementeerd en zo een belangrijke stap gezet in de borging van (hoogwaardig) groen in de stad. Met de voortzetting van het ecologisch beheer en door, waar mogelijk, ecologische verbeteringen in projecten mee te nemen, hebben we de ecologische kwaliteit van de stad behouden en versterkt. De ontwikkeling van een stedelijke prestatie-indicator voor de ecologische kwaliteit hebben we uitgesteld omdat we deze willen verbreden naar een indicator voor de totale groene kwaliteit van de stad. De lagere BORG score voor ecologie wordt veroorzaakt door de lagere waardering voor kleine ecologische plantvakken die soms een wat rommelige indruk geven. Het totale areaal van de Stedelijke ecologische structuur is in 2017 vooral gegroeid door de toename in Meerstad.