Jaarverslag 2017

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Boekwaarde 1-1-2017

Totale mutatie op de Materiele Vaste Activa per 1-1-2017 bedraagt 27,5 miljoen euro. Belangrijkste wijzigingen zitten in de correctie van de eigen middelen uit de vaste activa (4,3 miljoen euro).  Volgens het BBV is het niet toegestaan eigen middelen in mindering te brengen op de investeringen in Materiële Vaste Activa. De eigen middelen zijn daarom uit de boekwaarde per 1-1-2017 gehaald en overgeheveld naar de beklemde reserve voor de dekking van de kapitaallasten. Vanuit de herzieningen op de grondexploitaties heeft een verschuiving plaatsgevonden van de grondexploitaties naar Materiele Vaste Activa (onderdeel gronden en gebouwen) voor een bedrag van per saldo 4,6 miljoen euro. In de paragraaf Grondbeleid worden de wijzigingen nader toegelicht. Daarnaast geldt dat de ontvangen afkoopsommen bij voortdurende erfpacht in de beginbalans zijn gecorrigeerd naar de bestemmingsreserve afkoopsommen (via resultaatbestemming). Dit heeft tot gevolg dat de boekwaarde van de gronden stijgt met 17,6 miljoen euro.

 

Materiële vaste activa
(bedragen x 1.000 euro)

Boek

waarde
31-12-2016

Boek

waarde
1-1-2017

Herru

bri-
ceringen

Investe-
ringen

Desinveste-
ringen 

Bijdragen
van
derden

Af-

schrijving
 2017

Af

waar-
deringen

Boek

waarde

31-12-2017

Gronden en terreinen

96.653

117.319

326

1.937

918

42

2

 

118.620

Woonruimten

100

100

 

 

 

 

50

 

50

Bedrijfsgebouwen

376.609

373.692

-68

40.884

4.550

701

9.149

 

400.108

Grond, weg & waterbouwkundige werken

155.428

162.574

 

22.747

1.200

9.515

4.370

 

170.236

Vervoersmiddelen

12.204

8.510

 

2.424

-7

25

1.905

 

9.011

Machines, apparaten en installaties

35.074

39.890

-464

6.062

-6

0

6.199

 

39.295

Totaal overige materiële vaste activa 

377.150

378.613

206

29.218

347

10.948

14.280

 

382.462

Totaal  materiële vaste activa

1.053.218

1.080.698

0

103.272

7.002

21.231

35.955

 

1.119.782

waarvan economisch nut

543.836

565.403

 

55.153

5.460

780

20.878

 

593.438

waarvan economisch nut heffinggerelateerd

154.715

155.638

 

22.701

1.195

9.503

4.854

 

162.787

waarvan maatschappelijk nut voor 2017

354.668

346.561

 

 

 

 

10.099

 

336.462

waarvan maatschappelijk nut vanaf 2017

 

13.096

 

25.418

347

10.948

124

 

27.095

 

Vanaf 2017 moeten alle investeringen opgenomen worden bij de Materiële Vaste Activa en naar gebruiksduur worden afgeschreven. Dus ook de investeringen met maatschappelijk  nut. Tot 2017 mochten de investeringen met maatschappelijk nu in één keer ten laste van de rekening worden gebracht. Vanaf 2017  moeten deze investeringen volgens de nieuwe BBV regelgeving geactiveerd worden. Om die reden is er voor de maatschappelijk nut investeringen onderscheid gemaakt tussen investeringen voor 2017 en vanaf 2017. In 2017 is totaal voor een bedrag van 103,3 miljoen geïnvesteerd. Daarnaast is er een bedrag van 36,0 miljoen euro afgeschreven op Materiële Vaste Activa. Onder de categorie gronden en terreinen zijn ultimo 2017 1.073 in erfpacht uitgegeven gronden voor een bedrag van 21,8 miljoen euro opgenomen.