Jaarverslag 2017

Balans

Activa
(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2017

Gecorrigeerd
01-01-2017

31-12-2016

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

1.246

834

4.615

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

748

 

 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

499

834

4.615

 

Materiële vaste activa

1.119.782

1.080.696

1.053.219

 

waarvan economisch nut

593.438

565.401

543.836

waarvan economisch nut heffing gerelateerd

162.787

155.638

154.715

waarvan maatschappelijk nut

363.557

359.657

354.668

 

 

Financiële vaste activa

372.390

382.974

382.567

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

13.277

13.025

13.014

Leningen aan woningbouwcorporaties

108.056

120.087

119.692

Leningen aan deelnemingen

235.751

234.522

234.522

Leningen aan verbonden partijen

1.600

1.700

2.140

Overige langlopende leningen

13.705

13.639

13.199

 

Vaste Activa

1.493.418

1.464.504

1.440.401

 

Vlottende Activa

Voorraden

89.402

87.639

83.097

Overige grond- en hulpstoffen

437

431

431

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

86.763

84.991

80.449

Gereed product en handelsgoederen

2.201

2.217

2.217

 

Uitzettingen

163.992

135.634

128.914

Vorderingen op openbare lichamen

41.043

39.354

39.354

Overige verstrekte kasgeldleningen

53.500

41.050

41.050

Overige vorderingen

69.449

54.322

47.602

Uitzettingen in Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

 

909

909

 

Liquide middelen

651

562

562

 

Overlopende activa

63.289

51.589

50.428

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

61

67

67

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

6.332

19.784

18.613

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden

37.750

15.545

15.633

Overige overlopende activa

19.145

16.193

16.115

 

Vlottende Activa

317.334

275.424

263.001

 

TOTAAL ACTIVA

1.810.751

1.739.928

1.703.402

 

Passiva
(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2017

Gecorrigeerd
01-01-2017

31-12-2016

Vaste Passiva

Eigen vermogen

269.424

296.153

246.239

Algemene reserve

44.598

38.718

38.718

Bestemmingsreserve

211.962

152.488

153.963

Saldo van rekening

12.864

104.947

53.558

 

Voorzieningen

33.464

28.125

26.133

 

Vaste schuld

1.223.599

1.147.973

1.147.973

Obligatieleningen

162.500

 

 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

917.813

1.084.662

1.084.662

Onderhandse leningen van openbare lichamen

142.500

62.500

62.500

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

1

1

1

Waarborgsommen

785

811

811

 

Totaal vaste passiva

1.526.487

1.472.251

1.420.345

 

Vlottende schuld

243.415

222.875

224.007

Overige Kasgeldleningen

109.500

71.050

71.050

Bank- en girosaldo

25.844

33.160

33.160

Overige vlottende schulden

108.071

118.665

119.797

 

Overlopende passiva

40.850

44.802

59.050

Verplichtingen

20.729

25.751

26.997

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

920

59

59

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

13.001

8.737

16.673

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden

988

2.079

6.513

Overige vooruit ontvangen bedragen

5.212

8.176

8.808

 

Totaal vlottende passiva

284.265

267.677

283.057

 

TOTAAL PASSIVA

1.810.751

1.739.928

1.703.403

 

Totaal borg en garantstellingen   2.698.222      2.731.772

 

Toelichting Correctie beginbalans

Op 12 juli van het vorige jaar heeft de raad de Gemeenterekening 2016 besproken en vastgesteld. Onze accountant heeft een afkeurende verklaring bij deze jaarrekening afgegeven. De belangrijkste oorzaak voor de afkeuring lag in het niet altijd juist toepassen van -soms gewijzigde- verslagleggingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten; verder BBV).

Veel van de bevindingen van de accountant zijn nog in de Gemeenterekening 2016 verwerkt. Een aantal aanpassingen is in de afgelopen periode in de beginbalans 2017 gedaan. Deze aanpassingen zijn door de raad op 18 april 2018 vastgesteld. Financiële consequenties naar aanleiding van deze aanpassingen zijn vastgesteld en verwerkt in de beginbalans 2017. De gemeenterekening 2017 geeft daarmee een zuiver beeld met betrekking tot het eigen vermogen en het resultaat over 2017 weer.

 

Het totale resultaat vanuit de correcties op de beginbalans bedraagt 51,4 miljoen euro voordelig. Deze resultaten leiden tot een stijging van het eigen vermogen. De grootste onderdelen van dit resultaat komen voort uit correcties op eigen bijdragen en bijdragen van derden (21 miljoen euro), een aangepaste administratieve verwerking van (afkoopsommen) erfpacht (17,6 miljoen euro), aanpassingen in grondexploitaties (9,2 miljoen euro) en diverse overige posten. Waar nodig zijn hiervoor nieuwe reserves ingesteld.

Daarnaast zijn presentatiecorrecties doorgevoerd op diverse balansposten en heeft een opschoonactie plaatsgevonden op de materiële vaste activa.  

 

Stelselwijziging

Ten aanzien van de erfpachten geldt dat tot en met 2016 de ontvangen afkoopsommen op erfpachten in mindering waren gebracht op de boekwaarde van de erfpacht. Conform de notitie Erfpacht is hier een wijziging op doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een stelselwijziging op de waarderingsgrondslag voor de verwerking van afkoopsommen op voortdurende erfpacht. Deze stelselwijziging is op 18 april 2018 door de raad vastgesteld en is geldig vanaf primo 2017. In lijn met het financieringsmodel worden de afkoopsommen voor maximaal de grondwaarde waarvan de erfpacht is afgekocht via resultaatbestemming toegevoegd aan een nieuw ingestelde bestemmingsreserve afkoopsommen erfpacht. Daarnaast wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden verantwoord tegen eerste uitgifteprijs.

 

In de balans geeft de kolom “balans 31-12-2016” de bedragen weer zoals opgenomen in de op  12 juli 2017 vastgestelde gemeenterekening 2016. Daarnaast staat in de kolom 01-01-2017 de beginbalans die volgt uit de aanpassingen die uw raad middels het voorstel “correcties Beginbalans 2017” op 18-4-2018 heeft vastgesteld. De toelichtingen op de balans betreffen de mutaties tussen de beginbalans per 01-01-2017 en de balans per 31-12-2017.

 

 

In de beginbalans per 01-01-2017 is aanvullend een technische wijziging doorgevoerd in de presentatie van de afkoopsommen onderhoud graven. Deze verantwoordden wij tot dusver als reserve. Conform BBV regelgeving hebben wij deze reserve  in de beginbalans 01-01-2017 omgezet naar een voorziening. Daarmee komt de reserve afkoopsommen graven te vervallen.

Naast deze omzetting hebben er ook nog twee technische herrubriceringen plaatsgevonden . Een lening was gerubriceerd onder lening verbonden partijen terwijl dit onder de overige langlopende leningen.  Daarnaast is een vooruit ontvangen bedrag van de uitzettingen overige vorderingen gecorrigeerd naar de overlopende passiva .