Jaarverslag 2017

Overlopende activa

Overlopende activa

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2017

Gecorrigeerd 01-01-2017

31-12-2016

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

61

67

67

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

6.332

19.784

18.613

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden

37.750

15.545

15.633

Overige overlopende activa

19.145

16.193

16.115

Totaal

63.289

51.589

50.428

 

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN VAN RIJK EN EU (ex art.40a)

 

 

 

 

 

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Saldo
31-12-2016

mutatie    begin balans

begin balans

Toevoe-
gingen

Ontrek-
kingen

Saldo
 31-12-2017

REFRAME (interreg)

                          67

                               -

                          67

                     -

                   67

0

REFRAME (interreg)

                               -

 

                               -

                29

 

29

Hytrec (interreg)

                               -

 

                               -

                32

 

32

Wet Inburgering

                             8

                               -

                             8

                     -

                      8

0

ESF 2017-2018

                       210

                               -

                       210

163

                210

163

Gemeentefonds 2017

879

                               -

                       879

1.175

937

1.118

Verg. inz. kunststoffen en drankenk  (Nedvang)

1.159

                               -

                   1.159

                     -

1.159

0

Borgstelling verfafval

                          21

                               -

                          21

                     -

                   21

0

Nationale Politie 

                             8

                               -

                             8

                     -

                      8

0

CAK WMO

681

                          62-

                       619

132

681

70

Beschermd wonen ZIN

28

                               -

                          28

                     -

                       -

28

PGB BW 2015

1.223

                  1.073-

                       150

4.529

4.679

0

PGB 18+

644

                          33

                       677

2.449

3.126

0

Zin Jeugd (18-)

                       500

                       159-

                       341

                     -

                341

0

APVV Steunhuisvesting

                          54

                               -

                          54

                     -

                   54

0

Vangnetregeling 2016-2017

                       987

                       972

                   1.959

1.143

                       -

3.102

BBZ 2016

498

                               -

                       498

                     -

427

71

Verkoop Viaduct (RWS)

                       133

                               -

                       133

                     -

                133

0

AZC Ulgersmaweg

                          30

                               -

                          30

                     -

                   30

0

AZC Energieweg

                       103

                               -

                       103

                     -

                103

0

ESF 2017 

                               -

                               -

                               -

                   7

                       -

7

DUO Detachering

                               -

                               -

                               -

                25

                       -

25

RIVM vacinaties

                               -

                               -

                               -

                53

                       -

53

PGB 18-

                               -

                   1.405

                   1.405

         2.449

           3.854

0

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017

                               -

                               -

                               -

             435

                       -

435

CAK beschermd wonen

                               -

                               -

                               -

             381

                       -

381

ESF 2017 (2e tranche)

                               -

                               -

                               -

             214

                       -

214

RWS Zuidelijke Ringweg

                               -

                       156

                       156

             617

                156

617

VAS Ten Boer

                               -

                               -

                               -

                48

                       -

48

Grote Markt/Forum

                               -

                11.345

                11.345

                     -

        11.345

0

Totaal

7.233

12.617

19.850

      13.881

27.339

6.393

 

Nog te ontvangen bedragen
Op de post nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2017 als baten hebben opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. De nog te ontvangen bedragen hebben we verdeeld over de diverse overheden. Nog te ontvangen bedragen van andere instellingen worden onder de overige overlopende activa verantwoord.

 

Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen, naast de hiervoor vermelde nog te ontvangen bedragen van andere instellingen, de bedragen die we vooruit hebben betaald. Dat zijn betalingen die we in 2017 hebben gedaan, maar die we in 2017 niet in de exploitatie hebben meegenomen. We 'parkeren' deze betalingen op de balans en verantwoorden deze in de exploitatie van 2018.

 

Toelichting onzekerheid eigen bijdrage Wmo en Jeugd/ ouderbijdrage Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo en de Jeugdwet een bijdrage verschuldigd.

 

De wetgeving heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar ons is om privacy-redenen beperkt. Hierdoor kunnen wij niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau en op totaal niveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de hoogte van de eigen bijdrage kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons.