Jaarverslag 2017

Vorderingen

Vorderingen op openbare lichamen

Vorderingen op openbare lichamen

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2017

Gecorrigeerd
01-01-2017

31-12-2016

Te vorderen ondernemers BTW

2.988

3.142

3.142

Te vorderen BTW compensatiefonds

34.475

31.886

31.886

Debiteuren openbare lichamen

3.580

4.326

4.326

Totaal

41.043

39.354

39.354

 

Overige kasgeldleningen

De kasgeldleningen ad 53,5 miljoen euro worden voornamelijk verstrekt aan Meerstad. Het te financieren volume wordt elke 2 maanden beoordeeld.

Schatkistbankieren

In 2017 is er regelmatig een tijdelijk overschot naar de schatkist overgeboekt. Gemiddeld vier a vijf keer per maand. Bij de betaalrekeningen van de ING en de ABN-AMRO houden wij uit praktische overwegingen een zeer beperkt tegoed aan. Hierover ontvangen wij geen rente.

Per 31-12-2017 is het saldo van de rekening voor Schatkistbankieren 0.

 

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een overeenkomst afgesloten om over het tegoed c.q. het tekort op de bankrekeningen van de gemeente Groningen een geldmarkt-conform tarief te betalen. In 2017 is er als gevolg van de lage Euribor geen rente in rekening gebracht.

 

Schatkistbankieren

 

 

 

 

(bedragen x 1.000 euro)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Vlottende middelen

625

2.651

1.489

1.654

  -tegoeden in rekening-courant ABN-AMRO

212

173

183

337

  -tegoeden in rekening-courant ING

207

372

262

300

  -tegoeden in rekening BNG

0

2.107

1.043

1.017

Drempel schatkistbankieren

4.630

4.630

4.630

4.630

Ruimte onder de drempel

4.005

1.979

3.141

2.976

Begrotingstotaal

940.167

940.167

940.167

940.167

Grondslag variabele drempel

440.167

440.167

440.167

440.167

Vaste drempel schatkistbankieren

3.750

3.750

3.750

3.750

Variabele drempel schatkistbankieren

880

880

880

880

 

 

Overige vorderingen

Overige vorderingen

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2017

Gecorrigeerd
01-01-2017

31-12-2016

Debiteuren

58.530

62.070

56.332

Dubieuze debiteuren - Voorziening

-23.523

-25.055

-25.055

Externe rekening courant verhoudingen

7.929

6.302

6.783

Fiets privé

93

98

98

Overige vorderingen

26.420

10.906

9.444

Totaal

69.449

54.322

47.602

 

De post “debiteuren” is opgebouwd uit belasting- en uitkeringsdebiteuren (42,298 miljoen euro), overige debiteuren (16,126 miljoen euro) en incasso onderweg (106 duizend euro).

 

Voorziening dubieuze debiteuren

 

Inzake het saldo “overige debiteuren” wordt gekeken naar de ouderdom van de vorderingen, en op basis van een vastgesteld percentage een bedrag voor oninbaarheid berekend. Het saldo naar ouderdom is als volgt opgebouwd:

Voorziening dubieuze debiteuren

(bedragen x 1.000 euro)

Openstaand

Correctie beleidslijn*

Saldo

%

Voorziening

< 3 maanden

10.816

926

9.890

0%

0

3-6 maanden

1.108

408

700

5%

35

6-12 maanden

303

148

155

10%

16

1-2 jaar

366

172

194

50%

97

> 2 jaar

703

408

297

100%

297

 Totaal

13.296

2.062

11.236

 

445

*Voor de berekening wordt een correctie op het saldo doorgevoerd voor de vorderingen van de afdeling Vergunning en Handhaving, conform beleidslijn.

 

Voorziening dubieuze debiteuren uitkeringsdebiteuren

 

De voorziening dubieuze debiteuren voor uitkeringsdebiteuren wordt bepaald op basis van ouderdom in combinatie met het aantal ontvangsten dat hier gedurende het jaar op heeft plaatsgevonden. Bij uitkeringsdebiteuren wordt voor een deel (6,092 miljoen) het risico door het Rijk gedragen. De onderverdeling van de debiteurenpositie met de voorziening is als volgt:

Voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren (bedragen x 1.000 euro)

Openstaand saldo

Benodigde voorziening

< 2 maanden

963

231

2-3 maanden

349

114

3-6 maanden

818

488

6-12 maanden

2.444

1.733

> 1 jaar

23.644

20.273

 

28.218

22.839

 

Het saldo van de belastingdebiteuren betreft 7,988 miljoen euro. Op basis van ouderdomsanalyse over de jaren heen wordt een percentage als oninbaar beschouwd waarbij rekening wordt gehouden met de incidentele afwijkingen in opgelegde aanslagen. Het saldo van de voorziening dubieuze belastingdebiteuren bedraagt 239 duizend euro op 31-12-2017.

 

De post “overige vorderingen” bestaat voor 4,8 miljoen euro uit nog te ontvangen belastingen en heffingen 2017, voor 2,0 miljoen euro uit afrekening parkeergarages en buurtstallingen, voor 8,6 miljoen uit af te rekenen met verbonden partijen en voor 2,0 miljoen uit af te rekenen voor afvalverwerking.