Jaarverslag 2017

Eigen vermogen

Eigen Vermogen

(bedragen x 1.000 euro)

Saldo 31-12-2016

Resultaat vorig jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2017

Algemene reserve

38.718

31.588

6.795

32.503

44.598

Bestemmingsreserve

153.963

73.500

22.355

36.381

211.962

Totaal

192.681

105.087

29.150

68.883

256.560

 

Voor een uitgebreide detaillering en beschrijving van de reserves wordt verwezen naar Hoofdstuk 5: Reserves.

 

Het totaal saldo van de reserves is toegenomen van 192,7 miljoen euro naar 257,9 miljoen euro. De reserves zijn onderverdeeld in de algemene egalisatiereserve en diverse bestemmingsreserves.

 

Gerealiseerd resultaat

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2017

Gecorrigeerd
01-01-2017

31-12-2016

Gerealiseerd resultaat

12.864

104.947

53.558

 

Dit is het voordelig resultaat over 2017. Voor een specificatie wordt verwezen naar het onderdeel Financieel perspectief, Hoofdstuk 1: Financieel beeld.

 

Vanuit de doorgevoerde correcties op de beginbalans is het gecorrigeerde resultaat per 01-01-2017 gestegen naar 104,9 miljoen euro.