Jaarverslag 2017

Overlopende passiva

Overlopende passiva

 

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Verplichtingen

20.729

25.751

26.997

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

920

59

59

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

13.001

8.737

16.673

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden

988

2.079

6.513

Overige vooruit ontvangen bedragen

5.212

8.176

8.808

Totaal

40.850

44.802

59.050

 

Verloopoverzicht passiva ex. art.49B

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Saldo

31-12-2016

corr. Begin balans

saldo

 1-1-2017

Toevoe-

gingen

Onttrek-kingen

Saldo

31-12-2017

CCC reloaded Crealab

30

 

30

 

30

0

Like! Gemeente Groningen

0

 

0

41

 

41

European Local Energy Assistance (ELENA)

0

 

0

828

 

828

Horizon 2020 subsidie

29

 

29

51

29

51

Organisatie Inburgering (waaronder Generaal Pardon)

137

 

137

1.138

797

478

ESF 2014-2020

278

 

278

4.598

4.876

0

ESF 2015-2016 scholen

425

 

425

3.015

1.770

1.670

OAB bestuursakkoord 2012

439

 

439

3.450

3.272

617

aanv OAB HBO ers

6

 

6

22

6

22

VSV17-20 RMC MBO

82

 

82

18

70

30

VSV17-20 Personele inzet

149

 

149

3

152

0

VSV17-20 Maatwerk 18+

11

 

11

21

15

17

VSV17-20 Toeleid onderw werk

6

 

6

7

 

13

VSV17-20 Beheer

24

 

24

 

24

0

BW BLS subsidies

1.675

-1.675

0

3.351

3.351

0

FES-subsidie 2010

12.000

-12.000

0

 

 

0

Polka

92

 

92

325

367

50

BSV projecten

680

 

680

1.177

1.144

713

Aanv OAB ouders ond

 

 

 

25

 

25

Beschermd wonen ZIN

 

 

 

1.744

 

1.744

Reg.Geld.SteunHuisvesting APVV

 

 

 

104

77

27

Monumentenbudget

 

 

 

25

 

25

BBZ

 

 5.739

 5.739

704

 

6.443

Volwasseneneducatie regio

 

 

 

103

 

103

VSV conv 2012-2016

 

 

 

13

 

13

Heroïne verstrekking Bel

 

 

 

238

 

238

Inzet experts coach oud VSV

 

 

 

37

7

30

Uren Regionaal Energieloket

197

 

197

5

197

5

WVD Centrale Werkplaats

11

 

11

 

11

0

Jeugdwerkloosheid

68

 

68

 

68

0

BDU 2013-37005

4.434

-4.434

0

 

 

0

BDU

216

-216

0

 

 

0

Bijdrage BB Fietspad Helperzoom

387

 

387

 

241

146

Bijdrage Quick Win / Regiofonds

431

 

431

 

431

0

NetwA provinciale bijdrage HOV

985

 

985

 

985

0

Bereikbaarheid stad

 

 

0

238

 

238

(vordering) RSP

 

 

0

83

 

83

RSP subsidie P+R

 

 

0

116

 

116

Bijdrage Groningen Bereikbaar

 

 

0

105

18

87

Rijkswaterstaat aanpak Ring Zuid

 

 

 

259

 

259

Bijdrage BB Slimme route hoofdst

 

 

 

493

180

313

Totaal

23.461

-12.586

10.875

24.434

20.400

14.909

 

Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor leveringen en diensten die in 2017 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben ontvangen. We hebben de kosten wel in de exploitatie 2017 opgenomen. Afhandeling van deze bedragen vindt in 2018 plaats.  

 

In de post overige overlopende passiva zit een bedrag ad 5,2 miljoen euro met betrekking tot vooruit ontvangen bedragen en deze bestaat voornamelijk uit:

  • 1,1 miljoen euro inzake spaartegoeden voor aankoop kunstwerk CBK;
  • 1,6 miljoen euro voor parkeervergunningen 2018 welke in 2017 zijn gefactureerd;
  • 1,4 miljoen euro houdt verband met in 2017 vooruit gefactureerde bedragen welke betrekking hebben op 2018.