Jaarverslag 2017

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 1-1-2017

De parkeergarage Westerhaven stond als een bijdrage aan activa in eigendom van derden op onze balans. Als we kijken naar de criteria waaraan een bijdrage aan activa in eigendom van derden moet voldoen, is dit onjuist. Er is namelijk geen sprake van een recht om de bijdrage terug te vorderen. Daarmee moet de boekwaarde van dit activum afgeboekt worden. De bijdrage is in de beginbalans daarom gecorrigeerd ten laste van het eigen vermogen.

Bijdrage aan Activa van derden
(bedragen x 1.000 euro)
Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
01-01-2017

Vermeerdering 2017

Afschrijving 2017

Boekwaarde 31-12-2017

Rente 2017

Totaal kapitaallasten

Parkeergarage Westerhaven

3.781

0

 

 

0

0

0

Schouwburg

525

525

 

27

499

12

39

Stripmuseum

309

309

-296

13

0

7

20

Totaal

4.615

834

-296

39

499

19

59

 

Eind 2017 is geconstateerd dat er geen recht op terugvordering meer bestaat in de sfeer van de BBV criteria inzake de bijdrage activa eigendom derden stripmuseum. Daarom is deze bijdrage gecorrigeerd.

 

De plankosten voor het Stationsgebied zijn verantwoord onder de immateriële vaste activa.