Jaarverslag 2017

Liquide middelen

Liquide middelen

(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2017

Gecorrigeerd
01-01-2017

31-12-2016

Kassaldo

113

187

187

Banksaldi

538

375

375

Totaal

651

562

562