Jaarverslag 2017

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In de balans zijn alle bezittingen en schulden toegelicht. Wij kennen ook verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. In onderstaand overzicht zijn deze verplichtingen inzake niet bedrijfsvoering contracten opgenomen.

Meerjarige raamcontracten > 250 duizend euro

 

 

(bedragen x 1.000 euro)
Omschrijving Leverancier

  Contractwaarde  

Einde
 contract

A. Mauritz & Zonen B.V.

1.400

2018

Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V.

3.131

2018

Aarsleff Leidingrenovatie

1.500

2018

ARCADIS Nederland B.V.

800

2019

Attero BV

3.200

2021

Autobedrijven Esa van

250

2019

BAM Infra Energie&Water B

1.500

2018

BAM Techniek

34.700

2018

Boer Speeltoestellen B.V.

400

2019

Bouwbedrijf Kooi

8.920

2018

Boot & Co. Boomkwekerijen

1.200

2018

Broekema Wegenbouw B.V.

1.776

2018

Bylandt B.V.

900

2023

Croonwolter&dros B.V.

250

2019

Croonwolter&dros B.V.

250

2021

CWF B.V.

280

2023

Delftechniek

300

2020

Dynniq Nederland B.V.

4.000

2019

Dynniq Nederland B.V.

3.500

2019

eibe Benelux B.V.

400

2019

Goudappel Coffeng B.V.

800

2019

GroeNoord Ag&Turf B.V.

1.217

2020

Hanzevast projectrealisat

1.031

2018

Havik Auto

250

2019

Heicom B.V.

272

2019

HR Groep

340

2018

HPB Diensten

907

2021

Hyundai Motor Netherlands

250

2019

Interparking

1.500

2020

IP Paraking

1.300

2021

Ippel Dredging B.V.

1.949

2018

Janssen Fritsen

450

2018

Kompan B.V.

400

2019

KTK B.V.

600

2018

Kuil Banden

640

2019

Landbouwwerktuigenhandel

625

2020

Lichtpunt Theatertechniek

267

2018

Louwman Groningen

250

2019

Medipoint

1.792

2018

Niestijl Mechanisatie

1.292

2020

NNS

888

2018

Nonak

1.462

2018

Otoloift

400

2021

PinkRoccade Local Governm

570

2018

Renewi

800

2021

Roelofs Advies en Ontwerp

800

2019

Schmit Parkeersysteem B.V

800

2019

Sigmax Law Enforcement B.

400

2018

Suez Recycling en Recovery

1.520

2021

Stichting Werkpro

848

2019

Strukton WorkSphere

283

2023

Sweco Nederland B.V.

400

2019

Sweco Nederland B.V.

800

2019

Sweco Nederland B.V.

800

2019

Tauw B.V.

1.200

2018

Tauw B.V.

800

2019

Terwolde Groningen

250

2019

Van Bergen B.V. Mechanisa

1.317

2020

Van Venrooy B.V.

1.320

2022

Vandervalk+Degroot

672

2018

Wegenbouwbedrijf De Wilde

328

2018

Wijkcentrum Het Dok

610

2021

Witteveen+Bos

800

2019

 

 

Renteswap

(bedragen x 1.000 euro)

 

 

 

Tegenpartij

Onderliggende lening *

Variabel rente percentage

Vast rente percentage

Eind datum contract

Marktwaarde

ABN-AMRO

1.788

6 mnds euribor

4,7525%

2031

-586

* Hoofdsom per balansdatum

1.788

 

 

 

 

 

Ten behoeve van het afdekken van het renterisico op een langlopende lening met een variabele rente (zijnde de 6-maands Euribor) heeft de gemeente Groningen een renteswap afgesloten. Op grond van dit contract dient de gemeente Groningen over de hoofdsom van de langlopende lening een vaste rente te betalen en ontvangt de gemeente Groningen een variabele rente over de hoofdsom van de Interest Rate Swap Vanilla.

Het contract kent geen verplichting om een onderpand voor de negatieve marktwaarde aan te houden (margin call). Ook is er geen sprake van een clausule waarbij de tegenpartij het contract kan opzeggen. De hedge-relatie is volledig effectief. Het betreft hier een ABN-AMRO Single A-rating met een negatieve marktwaarde van 586 duizend euro.

 

Gewaarborgde geldleningen

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Hoofdsom

Restant
 31-12-2016

Nieuwe
gewaarborgde geldleningen

Totaal van de gewone en buitengewone aflossing

Restant
31-12-2017

Dekking

Garantie sociale woningbouw (WSW)

1.587.051

1.528.689

47.000

80.742

1.494.947

-

Garantie aankoop eigen woning (WEW)

 

1.203.000

 

127.000

1.076.000

-

Garantie Startersfonds Triodos

160

 

160

8

152

100%

Garantie Sportverenigingen

127

83

45

123

50%

Totaal gewaarborgde geldleningen

 

2.731.772

47.205

207.755

2.571.222

 

 

De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is in 1983 opgericht met als doel de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemende woningcorporaties te bevorderen. Tegen betaling van een borgstellingsvergoeding door de betreffende woningcorporaties biedt het WSW-zekerheid aan geldgevers van die woningcorporaties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de geborgde geldleningen. Om te voorkomen dat het WSW wordt aangesproken op zijn borgstelling zijn er verschillende vangnetten en buffers. Een corporatie die niet voldoet aan de kredietwaardigheidseisen van het WSW komt in beginsel voor sanering in aanmerking. Daarbij ontvangt deze corporatie saneringssteun, opgebracht door de sector en geaccordeerd door de minister. Het fondsvermogen van het WSW (ongeveer 0,6 miljard euro) is daarna de eerste buffer om aanspraken van geldgevers op te kunnen vangen. Deze reserve kan het WSW zo nodig aanvullen door het onderpand van de noodlijdende corporatie uit te winnen. De tweede buffer is de onderlinge waarborg van corporaties (het obligo). Corporaties voldoen op eerste verzoek 3,85% van hun geborgde schuldrestant aan het WSW. De derde en laatste buffer bestaat uit de achtervang van Rijk en gemeenten, die indien nodig het WSW voorzien van renteloze leningen. Deze renteloze leningen worden terugbetaald als het vermogen van het WSW weer op voldoende peil is. De renteloze leningen worden verdeeld volgens de verhouding 50% Rijk, 25% schadegemeenten en 25% alle gemeenten op basis van het relatieve aandeel. De meest recente opgave van het WSW geeft aan dat, van het totaal van 82,2 miljard euro door het WSW geborgde bedrag, 1,495 miljard euro betrekking heeft op de achtervang van de gemeente Groningen.

 

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 1993 opgericht. Dit naar aanleiding van de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie met rijksdeelneming. Per 1 januari 1995 was deze verzelfstandiging een feit met de introductie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tegen betaling van een premie kan een huizenkoper (de hypotheekgever) via NHG een rentevoordeel op een hypothecaire geldlening verkrijgen en worden de financiële risico’s die samenhangen met deze lening beperkt. Het WEW biedt via de NHG aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Bij gedwongen verkoop van de woning van de hypotheekgever kan de opbrengst van de woning lager zijn dan de restwaarde van de uitstaande hypotheekschuld. Als dat zo is en de geldgever heeft voldaan aan de door het WEW vastgestelde algemene voorwaarden, dan kan de geldgever het WEW aanspreken voor de restschuld. Het WEW beschikt hiervoor over een fondsvermogen (1,0 miljard euro) dat is gevormd door de ontvangen premies. Indien dit fondsvermogen ontoereikend is, wordt aanspraak gemaakt op de achtervang van Rijk en gemeenten. Deze dienen het fondsvermogen aan te vullen met renteloze leningen, die door het WEW worden terugbetaald als het fondsvermogen door nieuwe premieontvangsten weer op peil is gebracht. Voor nieuwe garanties vanaf 1 januari 2011 is sprake van 100% achtervang van het Rijk. Voor garanties die zijn afgegeven tot en met 31 december 2010 is sprake van 50% achtervang van het Rijk, 25% achtervang van de schadegemeenten en 25% achtervang van alle gemeenten op basis van het relatieve aandeel. Aangezien er geen nieuwe leningen onder Groningse achtervang meer worden aangegaan en er op bestaande leningen wordt afgelost, zal dit bedrag jaarlijks verder afnemen.

 

In juni 2016 heeft de raad besloten tot oprichting van een startersfonds in samenwerking met de Triodosbank. Door dit fonds worden initiatieven in de stad mogelijk gemaakt voor tijdelijk ruimtegebruik. Daardoor wordt de economische kracht van de stad versterkt. De Triodosbank verstrekt kredieten, met behulp van gemeentelijk geld worden zekerheden afgegeven. In 2017 zijn 2 garanties afgegeven.

 

In juni 2016 heeft de raad de regeling garantstelling leningen breedtesport vastgesteld. Deze regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Waarborgfonds Sport. Onder deze regeling zijn 2 garanties afgegeven.

 

WarmteStad
Op 8 juni 2016 heeft uw raad besloten om 7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verwerven van aandelen in Warmtenet NoordWest BV door WarmteStad. Er is inmiddels in 2017 6 miljoen euro ter beschikking gesteld. De structurele kapitaallasten worden gedekt uit Nieuw Beleid 2016 en het programma Groningen geeft Energie.

Tevens heeft uw raad besloten om 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verwerven van agio aandelen in Warmtenet NoordWest BV door WarmeStad. Met het on-hold zetten van Geothemie, vindt op dit moment een strategische heroriëntatie en besprekingen plaatstin relatie tot een alternatieve duurzame bron. Dit bedrag wordt gedekt uit de risicodragende lening van de provincie Groningen.