Jaarverslag 2017

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

Netto vlottende schulden < 1 jaar
(bedragen x 1.000 euro)

31-12-2017

Gecorrigeerd
01-01-2017

31-12-2016

Overige kasgeld leningen

109.500

71.050

71.050

Bank- en girosaldo

25.844

33.160

33.160

Overige vlottende schulden

108.071

118.665

119.797

Vlottende schuld

243.415

222.875

224.007

 

Overige kasgeldleningen
Dit betreft kortlopende leningen (< 1 jaar) waarbij de rente gedurende de looptijd vast staat.

 

Banksaldi
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het saldo van de bankrekening die wordt aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Binnen banksaldi zijn ook saldi opgenomen van bankrekeningen die op naam van de Gemeente Groningen staan, maar die beheerd worden voor derden.

 

Overige schulden
Hieronder worden de kortlopende schulden aan publiekrechtelijke lichamen, aangegane verplichtingen en crediteuren derden opgenomen.