Jaarverslag 2017

Langlopende schulden

Geldleningen

GELDLENINGEN

 

 

 

 

 

(bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde

Herrubricering 

Opgenomen

Aflossing

Boekwaarde

Omschrijving

1-1-2017

2017

2017

2017

31-12-2017

Obligatie leningen

 

 

 

 

 

 - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

                             -

                162.500

 

 

         162.500

Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

                             -

                162.500

                            -

                       -

         162.500

Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen

 

 

 

 

 

- ABN AMRO Bank NV

              76.877

 

 

                  88

            76.789

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

693.826

-162.500

71.189

45.765

         556.750

- Triodos Bank

45.000

 

 

 

            45.000

- Nederlandse Waterschaps Bank

268.931

 

1.087

30.744

         239.274

- St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned.Gemeenten

28

 

 

28

                           -

Totaal binnenlandse banken en overige
 financiële instellingen

1.084.662

-162.500

72.276

76.625

917.813

Totaal binnenlandse bedrijven

0

 

 

 

0

Openbare lichamen

 

 

 

 

 

- Gemeente Meerssen

2.500

 

0

0

               2.500

- Provincie Noord Brabant

60.000

 

80.000

0

         140.000

Totaal openbare lichamen

62.500

 

80.000

0

142.500

Overige binnenlandse sectoren

 

 

 

 

 

- Overig (Wichers Hoeth Laken)

1

 

 

 

1

Totaal overige binnenlandse sectoren

1

 

0

0

1

Totaal buitenlandse instellingen

0

 

0

0

0

Totaal geldleningen

1.147.163

 

152.276

76.625

1.222.814

 

Van de door de BNG verstrekte leningen valt 30 miljoen euro onder het Medium Term Note programma. Sinds de invoering van het Schatkistbankieren is het ook voor Provinciale overheden aantrekkelijk geld te verstrekken aan Gemeenten

 

De rentelasten verbonden met alle vaste schulden bedraagt 34,9 miljoen euro over 2017.

 

 

Waarborgen

 Waarborgsommen

Boekwaarde

Opgenomen

Aflossing

Boekwaarde

(bedragen x 1.000 euro)

 31-12-2016

2017

2017

 31-12-2017

 - Gemeente grond/ vergunningspas parkeren

686

1.165

1.152

699

 - Benzinepasjes

22

16

22

16

- Toegangspasjes

103

58

91

70

Totaal waarborgsommen

811

1.239

1.265

785

 

De gemeente vraagt voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakt kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd en worden borggelden gevraagd voor toegangspasjes bij Sport050.