Jaarverslag 2017

Werk en inkomen

In 2017 is ons bijstandsvolume voor het eerst sinds jaren weer gedaald. Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal bijstandsdossiers 10.338. Op 1 januari 2018 was dat 10.178.

 

Mensen vinden op dit moment meer op eigen kracht werk en hoeven dan geen beroep te doen op de bijstand. De groep mensen in de bijstand die goed te bemiddelen is richting werk, is uitgestroomd. Tegelijkertijd zien wij dat de huidige populatie bijstandsgerechtigden een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft en zoeken wij naar nieuwe samenwerkingsverbanden met opleiders en werkgevers in kansrijke sectoren om hen naar werk te begeleiden.

 

Het regionale project Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft geleid tot een sterk verbeterde samenwerking in de driehoek Werk-Onderwijs-Zorg. De aanpak Jeugdwerkloosheid heeft vervolg gekregen in de vorm van het project 'Sluitende aanpak werkzoekende jongeren' dat binnen de arbeidsmarktregio uitgevoerd gaat worden. Als arbeidsmarktregio hebben we daarnaast goede resultaten geboekt op het gebied van de afspraakbanen. Tot en met het derde kwartaal van 2017 hebben we al meer dan 3.000 banen gerealiseerd, terwijl onze taakstelling vanuit het Rijk 1.740 bedroeg. Ook de instroom van Nieuw Beschut is goed op gang gekomen.

 

Het aantal mensen op een Participatiebaan is dankzij een aantal gerichte inspanningen gestegen tot ruim boven de 500. Op 31 december waren dit er 559.

 

Onze inspanningen op het gebied van Bijstand op Maat hebben hun vruchten afgeworpen. Na een intensieve lobby van anderhalf jaar hebben we in juni 2017 toestemming gekregen voor het experiment Bijstand op maat. Daarin kijken we wat het effect op bijstandsgerechtigden is van meer vertrouwen, keuzevrijheid en eigen regie op werk, meedoen en welzijn. Vanaf 1 november 2017 doen ongeveer 900 mensen mee voor de duur van circa twee jaar.

 

Door alle activiteiten is het bereik onder minima flink vergroot. Mede door de Klijnsma middelen voor kinderen in armoede kon deze toename goed worden opgevangen. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is in 2017 wat toegenomen ten opzichte van 2016. De druk op de schuldhulpverlening blijft groot door de toegenomen complexiteit van dossiers.