Jaarverslag 2017

1.2.1 Uitkeringen

 We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatie-wet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz aan burgers die er recht op hebben. Dat doen we tijdig en correct. We willen dat iedereen die er recht op heeft op tijd een uitkering ontvangt. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken. Als norm voor rechtmatigheid geldt landelijk een foutpercentage van maximaal 1%.

 

Om daar waar nodig burgers een laagdrempelige ingang te bieden, kunnen zij bij het WIJ-team met de voorbereiding van de uitkeringsaanvraag worden geholpen. We informeren betrokkenen actief en duidelijk over de regels en voorwaarden. Tevens verstrekken we vergoedingen of tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang aan deelnemers aan re-integratietrajecten of op grond van sociaal-medische indicatie.

 

Met de volgende indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Begroting

2017

Behaald

2017

% uitkeringsaanvragen (BUIG) dat binnen 8 weken is afgehandeld.

92%

100%

90%

Foutpercentage verstrekte uitkeringen (BUIG)

0,13%

<1%

0,3%

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden 100% van de uitkeringsaanvragen afhandelen binnen 8 weken. Als norm voor de rechtmatigheid volgen we de landelijke norm van een maximaal foutpercentage van 1%. Overschrijding van deze norm leidt tot financiële risico's voor de gemeente. Weliswaar trekt de economie enigszins aan, maar daar staat de instroom van vergunninghouders en de nieuwe doelgroep van de Participatiewet tegenover. We verwachtten per saldo dat het aantal bijstandsuitkeringen zeer licht zou stijgen in 2017.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Uitkeringen rechtmatig en tijdig (binnen 8 weken) verstrekken;
  • Vergoeden eigen bijdrage/tegemoetkomen kosten kinderopvang. Vanaf 1 september 2017 is de doelgroep uitgebreid met onder andere studerende alleenstaande ouders die een opleiding tot en met MBO4 volgen.
  • Uitvoering geven aan 'Een vertrouwd gezicht'.

Conclusie

We zien bij de afhandelingstermijn een lichte daling ten opzichte van 2016, die veroorzaakt wordt door toegenomen werkzaamheden. Werkenderwijs is ‘Een vertrouwd gezicht’ ingevoerd, waarbinnen we meer tijd nemen voor mensen. Ook de dienstverlening aan de opstartende WIJ-teams vraagt uitvoeringscapaciteit.