Jaarverslag 2017

1.1.2 Werk

Wij willen iedere werkzoekende actief passende ondersteuning bieden op weg naar (betaald) werk. Mensen die niet op eigen kracht betaald werk vinden, ondersteunen we met de mogelijkheden die de Participatie-wet en de Wet sociale werkvoorziening ons bieden. We onderscheiden de volgende groepen:

 • Mensen waarvan we verwachten dat ze relatief gemakkelijk aan het werk komen. Die ondersteunen we op hoofdzakelijk collectief en op afstand (digitaal);
 • Mensen die niet op eigen kracht een reguliere baan kunnen vinden of uitoefenen, bieden we individuele begeleiding en helpen we aan (aangepast of begeleid) werk;
 • Mensen die niet in een normaal arbeidsritme kunnen functioneren, begeleiden we naar maatschappelijke deelname of beschut werk;
 • Jongeren zonder startkwalificatie leiden we zo veel mogelijk terug naar school (zie ook ‘programma 3: Voorkomen schooluitval').

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2017 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Realisatie

 2016

Begroting

2017

Realisatie

2017

Aantal personen dat uitstroomt naar regulier werk.

1.072

1.100

1.054

Aantal personen met een uitkering dat parttime inkomsten uit arbeid heeft.

2.800

Stijging

2.700

Aantal personen dat gedetacheerd is (intern, extern en ondersteunend werkzaam).

782

730

742

Aantal personen dat werkzaam is op een begeleid werken plek.

139

140

116

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

In 2017 wilden we minimaal 1.100 bijstandsgerechtigden uit laten stromen naar regulier werk. We streefden in 2017 naar een stijging van het aantal plaatsingen door de brancheteams (zie beleidsveld arbeidsmarktbeleid). Ook dachten we dat door de aantrekkende economie meer mensen zelf een baan zouden kunnen vinden. Naast uitstroom naar werk vinden we het ook belangrijk dat mensen parttime inkomsten uit arbeid (loondienst of ondernemerschap) verwerven. Het kan een eerste stap zijn richting volledige uitstroom. Maar ook als dit niet tot uitstroom leidt, vinden we het belangrijk dat mensen werken als dat kan. Bovendien leidt dit tot een besparing op de uitkeringslasten.

 

Daarnaast verwachtten we dat het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening (SW), dat gedetacheerd is of ondersteunend werkt, daalde naar ongeveer 730 eind 2017. We verwachtten dat het aantal SW-medewerkers dat eind 2017 op een begeleid werken plek zit daalde naar 140. Deze daling komt door de invoering van de Participatiewet. Hierdoor stromen sinds 2015 geen nieuwe mensen meer in de SW.

Wat Hebben we hiervoor gedaan in 2017?

 • We zetten in op de opleiding en toeleiding naar werk in kansrijke sectoren als ICT, Zorg, Bouw & Techniek en Klant Contact Centre (KCC) werk. Dit doen we individueel, maar ook groepsgericht. Hierbij gaat het vaak om partnerschappen met werkgevers en nemen we een faciliterende rol in. Code Gorilla en Kans!Opleidingen zijn hier mooie voorbeelden van. Ook met zorgaanbieders werken we samen en realiseren we SROI;
 • We organiseerden een voorschakeltraject Bouw; een oriëntatietraject voor kandidaten die interesse hebben in de bouw, met als onderdeel speeddate met werkgevers;
 • We organiseerden de Keuzecarrousel en Metaalcarrousel waarbij is ingezet op werk in kansrijke sectoren; hierdoor maakten jongeren, maar ook oudere werkzoekenden, kennis met werk in kans-beroepen;
 • We organiseerden de inspiratieshows: 8-weekstraject waarbij kandidaten van alle categorieën workshops volgen ter activering en toenadering tot de arbeidsmarkt;
 • We hebben de werkwijze rond parttime ondernemen verstevigd met een zesweeks programma gericht op ondernemersvaardigheden, afgesloten met een pitch, voor zowel parttime ondernemers als mensen met ambities richting het Bbz;
 • SW-medewerkers zijn gedetacheerd bij reguliere bedrijven (via iederz);
 • Medewerkers zijn begeleid op een 'begeleid werken plek' bij reguliere werkgevers;
 • Met Bijstand op maat onderzoeken we of het geven van meer vertrouwen en regie leidt tot meer arbeidsinschakeling en meedoen.

Conclusie

Uit het bovenstaande blijkt dat wij het afgelopen jaar sterk ingezet hebben op kansrijke sectoren. In deze sectoren zijn volop kansen op werk. Het is zaak om ervoor te zorgen dat de mensen met een uitkering in het kader van de Participatiewet, op de juiste manier worden toegerust en klaargestoomd om de beschikbare banen te vervullen. Dit vraagt om een vraaggerichte benadering waarin we in samenspraak en samenwerking met werkgevers en opleiders innovatieve samenwerkingsverbanden aangaan. Hierboven kunt u lezen dat wij dit doen. Naast onze reguliere werknemers- en werkgeversdienstverlening, hebben wij diverse bijeenkomsten georganiseerd die gericht waren op kennismaking tussen de klant en werkgever. Dit leidde ook daadwerkelijk tot uitstroom.

 

De uitstroom naar werk is iets lager uitgekomen dan verwacht. We profiteren wel van de aantrekkende economie, maar we zien dit niet direct terug in het aantal mensen dat uitstroomt naar werk. Door de aantrekkende economie vinden mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zelf een baan. Zij hoeven geen kortdurend beroep te doen op bijstand. (We zien ze dus ook niet terug in de uitstroomcijfers.) De groep mensen in de bijstand die goed te bemiddelen is naar werk, is uitgestroomd. Daarnaast hebben we te maken met de instroom van statushouders en mensen met een arbeidsbeperking en een verhoogde AOW-leeftijd. Ten gevolge van deze ontwikkelingen heeft de huidige bijstandspopulatie een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt om intensievere en langdurigere ondersteuning. De komende jaren zal dit ook zo blijven. Desondanks hebben we goede resultaten behaald.

 

Bij het aantal bijstandsgerechtigden met deeltijdwerk zien we een kleine daling in plaats van de beoogde stijging. De definitie die we hanteren is erg breed. Met deze indicator rapporteren we over alle mensen die op enig moment in een jaar parttime inkomsten uit arbeid hebben gehad. Op eigen kracht of met onze ondersteuning. Voor de begroting 2019 willen we deze verfijnen. In 2018 gaan we onze inspanningen ten behoeve van deeltijdwerk intensiveren. Mensen met ambities en potentie richting ondernemerschap blijven we faciliteren.

 

De verwachting was dat het aantal gedetacheerden via natuurlijk verloop zou dalen tot 730 personen. We zijn iets hoger uitgekomen (742 personen). Het aantal mensen op een begeleid werken plek is sneller gedaald dan verwacht (naar 116 in plaats van 140 personen). De verklaring hiervoor is dat een aantal mensen van begeleid werken naar detacheringen is overgegaan.

 

Dit jaar zijn er mooie samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de gemeente, opleiders en werkgevers in kansrijke sectoren als de Zorg, ICT, Bouw & Techniek. Deze vorm van samenwerking, waarin we groepsgewijs en heel gericht mensen klaarstomen voor de arbeidsmarkt, zullen we verder uit gaan bouwen.